Търсене

Национален инспекторат по образованието , гр. София обявява мобилност в ДА – Преминаване на държавна служба в друга администрация (81а от ЗДС) за “Държавен инспектор”

Наименование на длъжност: Държавен инспектор в дирекция “Инспектиране”

1. Участва в разработването, апробирането и усъвършенстването на критерии, индикатори и необходимите формуляри на документи за осъществяване на инспекции в т.ч. в електронен формат и уеб-базирани платформи;
2. Участва в изготвянето на анализ за качеството на образование в инспектираните детски градини и училища;
3. Изготвя високопрофесионални експертни анализи, прогнози, оценки и становища във връзка с инспектирането;
4. Участва в разработването на проекти на нормативни актове от национално значение.

Дирекция: Инспектиране

Структура: Национален инспекторат по образованието

Наименование на длъжност: Държавен инспектор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

Професионално направление: Администрация и управление

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (81а от ЗДС)

Длъжностно ниво: Експертно ниво 2

Населено място: София

Минимална образователна степен: магистър

Минимален ранг: IІІ младши

Минимален професионален опит: 4 години

Спец. изисквания: 1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
– длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА)- 6;
– наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2;
– минимална образователно-квалификационна степен “магистър”;
– минимален професионален опит – 4 години в областта на организацията, контрола и управлението в системата на предучилищното и училищното образование;
– минимален ранг – III младши.
1.2. Допълнителни изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика: завършено висше образование по специалност от област на висше образование – Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Изкуства от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
– езикова подготовка (владеене на английски, немски или френски език, минимално ниво В1 от Общата европейска референтна рамка за езиците);
– професионална квалификация „учител“;
– добри компютърни умения за работа с текстообработващи програми, уеб-базирани платформи, обработка на данни, офис техника и комуникационно оборудване.

Заплата: 510 – 2300 лв.

Изисквани документи: Необходими документи за кандидатстване:
– заявление до директора на НИО за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст с посочени три имена, адрес за кореспонденция, телефон и e-mail/; – професионална автобиография;
– копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
– копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидатите и налично служебно правоотношение /служебна, трудова или осигурителна книжка/, изтекъл едногодишен срок за изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
– копие на документ за придобит ранг като държавен служител;
– копие от годишна оценка за изпълнение на длъжността за 2016 г. и 2017 г.,
– копия на други документи свързани с изискванията за заемането на длъжността, по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документи:
– Срок за подаване на документи от 13.10.2018 г. до 22.10.2018 г.;
– Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 10-дневен срок след публикуване на обявлението в Портала, в сградата на бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б, ет. 7, офис 2, всеки работен ден от 09:30 часа до 17:00 часа;
Телефон за контакт: 02/424 11 84.

Споделете:
Търсене
Skip to content