Търсене

Национален инспекторат по образованието , гр. София обявява мобилност в ДА: Преминаване на държавна служба в друга администрация Директор на дирекция “Инспектиране”(81а от ЗДС)

Наименование на длъжност: Директор на дирекция “Инспектиране”

1. Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дейността на дирекция „Инспектиране“;
2. Планира, координира и участва в дейностите по инспектиране на детските градини и училищата;
3. Разработва годишен план за дейността на дирекцията като част от годишния план за дейността на НИО за предстоящата учебна година;
4. Организира разработването на учебна програма, свързана с прилагането на критериите, индикаторите и формулярите за инспектиране, предназначена за обучение на лица, заявили желание за включване в обучение за външни инспектори;
5. Организира дейностите по изготвянето на анализ на качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища за определен период, в определен регион или за страната;
6. Участва в разработването на проекти на стратегии, концепции, програми и на нормативни актове

Дирекция: Инспектиране

Структура: Национален инспекторат по образованието

Наименование на длъжност: Директор на дирекция в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

Професионално направление: Администрация и управление

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (81а от ЗДС)

Длъжностно ниво: Ръководно ниво 5А

Населено място: София

Минимална образователна степен: магистър

Минимален ранг: II младши

Минимален професионален опит: 5 години

Спец. изисквания: 1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
– длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 5;
– наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 5А;
– минимална образователно-квалификационна степен “магистър”;
– минимален професионален опит – 5 години в областта на организацията, контрола и управлението в системата на предучилищното и училищното образование, в т. ч. опит в обучението, възпитанието и социализацията на деца/ученици и/или опит в административна структура, пряко свързана с провеждането на държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование;
– минимален ранг – II младши.
1.2. Допълнителни изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика:
– завършено висше образование по специалност от област на висше образование – Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Сигурност и отбрана от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
– езикова подготовка (владеене на английски език в степен, позволяваща да работи със служебни материали);
– добри компютърни умения с текстообработващи програми.

Заплата: 510 – 2700 лв.

Изисквани документи: Необходими документи за кандидатстване:
– Заявление до директора на НИО за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст с посочени три имена, адрес за кореспонденция, телефон и e-mail/; – професионална автобиография;
– копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
– копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидатите, налично служебно правоотношение /служебна, трудова или осигурителна книжка/, изтекъл едногодишен срок за изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;
-копие на документ за придобит ранг като държавен служител;
– копие от годишна оценка за изпълнение на длъжността за 2016 г. и 2017 г.;
– копия на други документи свързани с изискванията за заемането на длъжността, по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документи:
– Срок за подаване на документи от 13.10.2018 г. до 22.10.2018 г. вкл.;
– Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 10-дневен срок след публикуване на обявлението в Портала, в сградата на бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б, ет. 7, офис 2, всеки работен ден от 09:30 часа до 17:00 часа;
– Телефон за контакт: 02/424 11 84.

Споделете:
Търсене
Skip to content