Търсене

НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО – СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ“

Налице е огромна необходимост от ясно дефиниране на понятието „качество“ на образованието в международен мащаб. Съгласието за целите и задачите на образованието ще зададе рамката на всяка дискусия за качеството. Водени от желанието да  постигнем съгласие по морални, управленски, научни и практически въпроси, които често са невидими или пренебрегвани, пет  водещи организации в образованието обединиха усилия, за да се проведе откровен разговор за качеството на образованието.

Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти,  Държавна агенция за закрила на детето, Национален инспекторат по образованието,  Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружение на директорите в средното образование в Република България,

ОРГАНИЗИРАТ

НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО – СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ“.

Конференцията ще се проведе на 06.12.2018 г. в Зала 5 на Министерски съвет от 9:30 ч. до 16:30 ч.

Акценти в програмата:

Пленарен доклад: „Ролята на позитивната мотивация за повишаване качеството на образованието“

Дискусия „Моите три признака за качество на образованието“

Образователните лидери за качеството на образованието
Участниците в образователния процес за качеството на образованието
Заинтересованите страни за качеството на образованието
Резултати от анкета „Параметри на качеството в образованието“
Дискусия: „Как да постигнем качествено образование“

„Ние правим така“ – споделени добри практики
Приемане на заключителен документ от конференцията „Пътна карта за качествено образование“

 

Споделете:
Търсене
Skip to content