Търсене

НОВО ИЗСЛЕДВАНЕ: Проблеми на предучилищното и училищното образование в България

Проблемите на образователната система на България не са напълно идентифицирани и задълбочено анализирани и негативните последици от това се задълбочават. Във връзка и по повод предстоящото обявяване на резултатите от проведеното през 2018 г. изследване на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), проучване на Институт за изследвания в образованието, с автори Асенка Христова, Стоян Баев, д-р Светла Петрова, доц. д-р Екатерина Тошева търси допълнителни данни за България и анализира някои нови аспекти на наблюдаваните процеси, като предлага допълнителни мерки към сега действащите, с оглед подпомагане на усилията за преодоляване на изоставането в дадени конкретни области на образованието и обучението.

“Повечето от тези проблеми, предизвикани от външни фактори на средата и/или от вътрешни за образователната система фактори, създават пречки пред постигането на ефективност на училищното образование. Те се решават бавно, въпреки усилията за подобряване на условията за функциониране на системата (гъвкав механизъм за финансиране, подобряваща се инфраструктура, увеличаващи се учителски заплати, допълнителни възнаграждения на учителите, възможности за участие в европейски програми и проекти, стимулиране на иновативните практики в училищата и т.н). Негативните последици от дълго натрупваните и нерешавани проблеми се изразяват главно в незадоволителните резултати от функционирането на формалната образователна система, чието основно предназначение е да организира и да осигурява равен достъп до качествено образование на децата и младите хора от предучилищното до висшето образование.”

http://ire-bg.org

 

Споделете:
Търсене
Skip to content