Търсене

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНКИТЕ И НАСОКИТЕ ПО ОБЛАСТИ НА ИНСПЕКТИРАНЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА.

В изпълнение на чл. 6, ал- 3, т. 22 от Правилник за устройството и функциите на националния инспекторат по образованието публикувам Обобщена информация за оценките и насоките по области на инспектиране от извършените инспекции през учебна 2019/2020 година обобщеа информация за оценка на качеството-19-20г обобщена информация за оценка на качеството-2020

Обобщената оценка разглежда прилаганите подходи и методи за инспектиране,  критерии и индикатори за оценяване на качеството на образованието, инструменти за инспектиране и отчита влиянието на факторите на външната среда. Средната оценка на качеството на предоставяното образование (при четиристепенна скала: 1-незадоволителна, 2-задоволителна, 3-добра, 4-много добра) е добра – 3.14.

След направените оценки и изводи, които отчитат удовлетвореността на ученици, родители и педагогически специалисти от дейността на детската градина/училището, силните страни и насоките за подобрение, са направени препоръки във връзка с повишаване качеството на образованието в детските градини и училища, обучението в електронна среда и подобряване качеството на процеса на инспектиране.  Формулираните в изводите силни страни от дейността на институцията гарантират нейното устойчиво развитие.  Препоръките и насоките за подобрение следва да се разглеждат като предизвикателства, които формират проактивна позиция на всички участници в образователния процес за постигане на качество в образованието.

Споделете:
Търсене
Skip to content