Търсене

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНКИ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ НА ИНСПЕКТИРАНЕ

В изпълнение на чл. 6, ал- 3, т. 22 от Правилник за устройството и функциите на националния инспекторат по образованието публикувам Обобщена информация за оценките и насоките по области на инспектиране от извършените инспекции през учебна 2021/2022 година.

Целта на инспектирането е постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на качество на предоставеното образование за успешна реализация на децата и учениците.

През учебната 2021/2022 година Националният инспекторат по образование (НИО) осъществи инспектиране на институции от предучилищното и училищното образование при условията и по реда на Наредба № 18 от 9 септември 2021 година за инспектирането на детските градини и училищата, обнародвана в Държавен вестник брой 77 от 16 септември 2021 година. Във връзка с изискванията на чл. 274, ал. 5, точка 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и в изпълнение на Наредба 18 бяха разработени, апробирани и утвърдени в новите три области нови критерии и индикатори за инспектиране.

През учебната 2021/2022 година НИО извърши 148 инспекции на училища по нов модел на организиране и провеждане: инспектор от НИО, държавен служител, координира дейността на няколко инспектиращи екипа, с ръководители външни инспектори, успешно завършили специализирано обучение за изпълнение на дейността. Успешно приложения модел позволи разширяване обхвата на инспектираните институции. НИО приложи следните принципи за подбор на институциите за инспектиране през учебната 2021/2022 година: по метода „Анализ на риска“ – две институции с незадоволителни оценки от предходна инспекция, на териториален принцип – 64 училища, по вид – 61 обединени училища, училища с добри практики: 10 училища от София, участвали в проект „Иновативен модел за полицентрично инспектиране на мрежа от училища в България“, 9 училища, участвали в апробирането на процедурите и инструментите за инспектиране през 2018 година и на доброволен принцип – две училища, заявили желание за провеждане на инспекция.

Цялостната независима експертна оценка на качеството на предоставяното от инспектираните училища образование съдържа получените качествени оценки на областите за инспектиране. Оценката на всяка отделна област за инспектиране се формира като процентно отношение на сбора от точките, получени по отделените критерии, към максималния брой точки за областта.

Средните оценки на качеството на предоставяното от инспектираните училища образование през учебната 2021/2022 година по области на инспектиране са в диапазона „добра“.

Област за инспектиране

Качествена средна оценка

„Образователен процес“

Добра (66,33%)

„Управление“

Добра (71,12%)

„Институционална среда“

Добра (72,11%)

 

 

 

 

 

 

Пълният текст Обобщена информация инспектиране 2021-2022

Споделете:
Търсене
Skip to content