Търсене

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНКИ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ НА ИНСПЕКТИРАНЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

През учебната 2020/2021 г. Националният инспекторат по образованието извърши цялостна независима експертна оценка на качеството на образованието, предоставяно в 130 детски градини и училища.

Средната оценка на качеството на образованието на инспектираните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година по четирирстепенната скала от 1 до 4 е добра (3,09).

За включване в годишния план за инспекции бяха приложени следните принципи:

 териториален – инспектирани са 64 детски градини и училища от София-област;

по вид на институциите – инспектирани са 49 училища, предоставящи професионално образование и обучение (ПОО), вкл. дуална система на обучение;

за проследяване устойчивото прилагане на съвременни модели в управлението са инспектирани 7 училища, участвали в проект „Демократично училище“ 2005-2006 г. Проектът е насочен към промяна на парадигмите в българската образователна система и усъвършенстване на ръководните умения на училищните директори.

детски градини и училища в риск – инспектирани са:

                  3 детски градини и 1 училище, получили незадоволителна оценка от предишна инспекция;

                  47 училища, които предоставят професионално образование и обучение, чиито ученици показват ниски резултати на държавни зрелостни изпити по български език и литература;

                 6 детски градини, в които преобладават деца от уязвими групи.

Пълната информация за резултатите от инспектирането на качеството на образованието в училища и детски градини през учебната 2020/2021 г. може да намерите тук: обобщена информация-20-21г

Споделете:
Търсене
Skip to content