Търсене

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОЦЕНКАТА НА КАЧЕСТВОТО през 2022/2023 учебна година

В изпълнение на  чл.6, ал. 3 т. 22 от Правилника за устройството и функциите на националния инспекторат по образованието, предоставям на Вашето внимание Обобщена информация за оценките и насоките по области за инспектиране от извършените инспекции на училища за учебната 2022/2023 година.

При условията и по реда на Наредба № 18 от 9 септември 2021 година за инспектирането на детските градини и училищата Националният инспекторат по образованието (НИО) извърши цялостна независима експертна оценка на качеството на образованието, предоставено в 120 училища в област София-град и една повторна инспекция в училище с незадоволителна оценка от инспекция през учебната 2021/2022 година в област Стара Загора. В зависимост от начина на финансиране инспектирането обхваща 17 държавни училища,  68 общински  и 36 частни училища. Качеството на предоставяното образование е изследвано и оценено в 112 неспециализирани училища: 4 начални, 72 средни, 17 профилирани гимназии и 19 професионални гимназии; 8 специализирани училища: 4 спортни и 4 по изкуствата и 1 специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания.

Обобщената оценка на качеството на образованието в област за инспектиране „Образователен процес“ е „Добра“ 68,63%. В област „Управление“ е постигната също качествена оценка „Добра“ 76,38%, а в област „Институционална среда“ инспектирането отчита оценка „Много добра“ 83,80%.

В град София 30 от инспектираните училища са постигнали най-високата оценка „много добър“ в област „Образователен процес“, 50 училища са постигнали много добър резултат в област „Управление“ и 59 училища имат много добра оценка в област „Институционална среда“.

Едно училище е получило незадоволителна оценка и в трите области, едно училище има най-ниска оценка в област „Управление“, едно училище е с най-ниска оценка в област „Институционална среда“.

Обобщена информация за оценки и насоки за подобрение по области на инспектиране от извършените инспекции през 2022-2023 учебна година

Споделете:
Търсене
Skip to content