Търсене

ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ

Уважаеми кандидати за включване в обучение за външни инспектори,

Първа фаза от обучението на четвърта групи кандидати за външни инспектори ще се проведе от 08.04.2019  г. от 14:00 ч. до 13:30 ч на 12.04.2019 г. в гр. София, Център за подготовка на ученици за олимпиади, бул. “Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“, зад високите дипломатически блокове.

Списък четвърта група

Програма “Обучение за външни инспектори към НИО” – Първа фаза – разписание Първа фаза от обучението на пета групи кандидати за външни инспектори ще се проведе от 15.04.2019 г. от 14:00 ч. до 13:30 ч на 19.04.2019 г. в гр. София,  Център за подготовка на ученици за олимпиади, бул. “Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“, зад високите дипломатически блокове.

Списък пета група

Програма “Обучение за външни инспектори към НИО” – Първа фаза – разписание Първа фаза от обучението на шеста групи кандидати за външни инспектори ще се проведе от 22.04.2019 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч на 25.04.2019 г. в гр. София, Център за подготовка на ученици за олимпиади, бул. “Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“, зад високите дипломатически блокове.

Списък шеста група

Програма “Обучение за външни инспектори към НИО” – Първа фаза – разписание Втора фаза от обучението на кандидатите за външни инспектори е участие в пилотно инспектиране на училище или детска градина по график, определен от НИО. След успешно приключване на първа фаза кандидатите ще могат за посочат дати за участие във втора фаза.

Програма на обучението ще бъдат публикувана на сайта на НИО на 03.04.2019 г.

Във връзка с предстоящо обучение Ви предоставям информация за дейностите, задачите и отговорностите, свързани с участието на външните инспектори в процеса на инспектиране.

Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент от дейността им и определяне на насоките за подобряване.

Инспектират се всички детски градини и училища в системата на предучилищното и училищно образование. Инспектиращият екип се състои от двама външни инспектори и ръководител екип от дирекция „Инспектиране“.

Осъществяване на инспекции се извършва в уеб-базираната платформа ЕСУИ, създадена за целите на инспектирането чрез събиране и анализиране на документи и въпросници за обратна връзка, наблюдение на цялостната дейност на детската градина/училището и проведени срещи.

За постигането на целите на инспектирането инспекторите:

  • Познават в дълбочина и прилагат нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование
  • Познават процесите и дейностите в детската градина/училището и тяхната логика. Притежават задълбочени знания за оценяването и управлението на качеството.
  • Непрекъснато актуализират и задълбочават своите знания за образователния процес и дейностите по инспектиране чрез продължаваща квалификация и рефлексия от собствената практика, което е част от тяхното професионално развитие.
  • Владеят подходите, инструментите и методите за провеждане на инспекция след задълбочено обучение.
  • Непрекъснато следят за усъвършенстването на критериите и индикаторите и осъзнават, че техните заключения зависят от това. Осъзнават трудностите при оценяването и анализирането на противоречиви тенденции.
  • Разбират резултатите от инспекцията като възможност за развитие на училището. Осъзнават, че оценката е направена въз основа на определени инструменти, критерии и индикатори, което изключва случайни или субективни заключения.
  • Приемат и разбират автономията и спецификата на детските градини/училищата и тяхната автономия при инициирането на конкретни мерки за развитие.
  • Осъзнават, че резултатите от инспектирането на училищата и детските градини са основата за изготвянето на анализ и обобщена информация за предоставяното качество от системата на предучилищното и училищното образование.

Определяне на външни инспектори за инспекция

Съгласно чл. 19 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието за всяка конкретна инспекция директорът на НИО определя външни инспектори от наличната база данни на успешно завършилите обучение лица, като подборът е в зависимост от:

1. вида на инспектираната институция: детска градина или училище;

2. придобитото висше образование по специалност от професионално направление, съответстващо на съдържанието на предучилищната или на училищната подготовка;

 

3. придобития професионален опит.

Споделете:
Търсене
Skip to content