Уважаеми кандидати,

В изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, ОБЯВЯВАМ обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за 2021 г.

Заявления за участие в обучението ще се приемат от 17 май до 21 юни 2021 г. в офиса на НИО от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден на следния адрес: София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2 или изпратени по електронна поща на v.yanakieva@mon.bg.

Необходими документи:

  1. Заявление, съдържащо трите имена на лицето и адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефон; линк за изтегляне на бланка
  2. Копие на диплома за висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен „магистър“;
  3. Копия на документи, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
  4. Документ, удостоверяващ заплатено обучение.
  5. Декларация – линк за изтегляне на бланка

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат, чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно или по електронен път, като се изпрати на електронна поща – v.yanakieva@mon.bg.

При подаване по електронен път, заявителят следва да потвърди, че е запознат с уведомлението за поверителност.

При необходимост дипломата за висше образование и документите за професионален опит се представят в оригинал за сверка.

Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени всички изискуеми документи.

Стойността на обучението е 420 лева.

Сумата се заплаща само по банков път по посочената по-долу сметка:

Национален инспекторат по образованието

Гр. София

Бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б

Първа инвестиционна банка АД

IBAN: BG59FINV91503117164001

BIC КОД: FINVBGSF

Основание за плащане – обучение за външен инспектор

 

Обучението ще е присъствено и ще се проведе в гр. София от 16 юли до 20 юли включително.

Всички кандидати за външни инспектори, подали документи през 2020 година, но не участвали в първа фаза на обучението до момента, ще бъдат включени в периода 16-20 юли 2021 година за обучение.

Лице за контакти – Вероника Янакиева, главен специалист в дирекция „Административно осигуряване“ тел. 02 424 11 84

 

 

Споделете:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status