Търсене

ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ

Уважаеми кандидати,

В изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, ОБЯВЯВАМ обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за 2021 г.

Заявления за участие в обучението ще се приемат от 17 май до 21 юни 2021 г. в офиса на НИО от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден на следния адрес: София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2 или изпратени по електронна поща на v.yanakieva@mon.bg.

Необходими документи:

  1. Заявление, съдържащо трите имена на лицето и адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефон; линк за изтегляне на бланка
  2. Копие на диплома за висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен „магистър“;
  3. Копия на документи, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
  4. Документ, удостоверяващ заплатено обучение.
  5. Декларация – линк за изтегляне на бланка

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат, чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно или по електронен път, като се изпрати на електронна поща – v.yanakieva@mon.bg.

При подаване по електронен път, заявителят следва да потвърди, че е запознат с уведомлението за поверителност.

При необходимост дипломата за висше образование и документите за професионален опит се представят в оригинал за сверка.

Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени всички изискуеми документи.

Стойността на обучението е 420 лева.

Сумата се заплаща само по банков път по посочената по-долу сметка:

Национален инспекторат по образованието

Гр. София

Бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б

Първа инвестиционна банка АД

IBAN: BG59FINV91503117164001

BIC КОД: FINVBGSF

Основание за плащане – обучение за външен инспектор

 

Обучението ще е присъствено и ще се проведе в гр. София от 16 юли до 20 юли включително.

Всички кандидати за външни инспектори, подали документи през 2020 година, но не участвали в първа фаза на обучението до момента, ще бъдат включени в периода 16-20 юли 2021 година за обучение.

Лице за контакти – Вероника Янакиева, главен специалист в дирекция „Административно осигуряване“ тел. 02 424 11 84

 

 

Споделете:
Търсене
Skip to content