Търсене

ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ

Уважаеми кандидати за включване в обучение за външни инспектори,

Във връзка с предстоящо обучение за външни инспектори Ви предоставям информация за дейностите, задачите и отговорностите, свързани с участието на външните инспектори в процеса на инспектиране. Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент от дейността им и определяне на насоките за подобряване. Инспектират се всички детски градини и училища в системата на предучилищното и училищно образование. Инспектиращият екип се състои от двама външни инспектори и ръководител екип от дирекция „Инспектиране“. Осъществяване на инспекции се извършва в уеб-базираната платформа ЕСУИ, създадена за целите на инспектирането чрез събиране и анализиране на документи и въпросници за обратна връзка, наблюдение на цялостната дейност на детската градина/училището и проведени срещи.

За постигането на целите на инспектирането инспекторите:

 • Познават в дълбочина и прилагат нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование, за да могат да докладват за нарушения.
 • Познават взаимовръзките и ролята на звената/структурите в системата на предучилищното и училищното образование.
 • Познават процесите и дейностите в детската градина/училището и тяхната логика. Притежават задълбочени знания за оценяването и управлението на качеството.
 • Непрекъснато актуализират и задълбочават своите знания за образователния процес и дейностите по инспектиране чрез продължаваща квалификация и рефлексия от собствената практика, което е част от тяхното професионално развитие.
 • Владеят подходите, инструментите и методите за провеждане на инспекция след задълбочено обучение.
 • Непрекъснато следят за усъвършенстването на критериите и индикаторите и осъзнава, че техните заключения зависят от това. Осъзнават трудностите при оценяването и анализирането на противоречиви тенденции.
 • Не допускат изготвянето на прибързани заключения, повлияни от възприятията им при посещение на място.
 • Разбират резултатите от инспекцията като възможност за развитие на училището. Осъзнават, че оценката е направена въз основа на определени инструменти, критерии и индикатори, което изключва случайни или субективни заключения.
 • Приемат и разбират автономията и спецификата на детските градини/училищата и тяхната автономия при инициирането на конкретни мерки за развитие.
 • Осъзнават, че резултатите от инспектираните от него училища са основата за изготвянето на анализ и обобщена информация за предоставяното качество от системата на предучилищното и училищното образование.

Определяне на външни инспектори за инспекция Съгласно чл. 19 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието за всяка конкретна инспекция директорът на НИО определя външни инспектори от наличната база данни на успешно завършилите обучение лица, като подборът е в зависимост от:

 1. вида на инспектираната институция: детска градина или училище;
 2. придобитото висше образование по специалност от професионално направление, съответстващо на съдържанието на предучилищната или на училищната подготовка;
 3. придобития професионален опит.

Първа фаза от обучението на първите две групи инспектори ще се проведе от 07.12. 2018 г. от 14: 00 ч. до 13:30 ч на 11.12. 2018 г. в Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис I“ № 7. Списък на участниците и програма на обучението ще бъдат публикувани на сайта на НИО на 26.11.2018г.

Споделете:
Търсене
Skip to content