Търсене

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ “STESSIE”, №2022-1-BE02-KA220-SCH-000089675, ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Инспекторатът по образование в Сан Себастиян, Испания, организира обучение в периода 11 – 16 март 2024 г.  като част от изпълнението на проект №2022-1-BE02-KA220-SCH-000089675, програма Еразъм+ Strengthening, spreading, disseminating, implementing and evaluating the Toolbox for (self-) Evaluation and Stimulation Social Inclusion in Education (STESSIE).

Чрез посещение на 11 училища и срещи с учители, директори, ученици бе проучен опита за прилагане на приобщаващо образование в Баската област. Част от споделените мерки, практики и методи на работа са:

–              Изготвяне на „каталог“ на специалните потребности с подробни дефиниции и описания, към които са определени мерки за подкрепа;

–              Разработване на нов учебен план, базиран на ключови компетентности и емоционално благополучие;

–              Специализация на учители в терапевтична педагогика;

–              Разработване на индивидуални учебни планове съобразно потребностите, вкл. и за даровитите ученици.

–              Разработване на програми за новопристигнали и за повишаване на езиковото равнище.

Представени бяха и резултатите от апробирането на инструмента TESSIE в Испания, който дава възможност на училищата да оценят степента, в която успяват да проведат приобщаващи политики чрез анкетиране на учители, родители и ученици.

Инструментът ще бъде апробирани в България в периода 03 – 07 юни 2024 година в 8 училища в София. Въз основа на обратната връзка инструментът ще бъде усъвършенстван, като мненията на училищните екипи ще дадат насока за разработване на обучителен модул за използване на резултатите от самооценката.

Споделете:
Търсене
Skip to content