Търсене

Обучително събитие по проекта в Малта 22-28 октомври 2023г.

Националният инспекторат по образованите е партньорска организация за изпълнението на проект №2022-1-BE02-KA220-SCH-000089675 по програма Еразъм+ Strengthening, spreading, disseminating, implementing and evaluating the Toolbox for (self-) Evaluation and Stimulation Social Inclusion in Education (STESSIE).

Проектът е насочен към популяризиране на приобщаващото образование и подкрепа на включването на уязвими групи чрез обучение на учители, подкрепящи специалисти, директори за справяне с различието. Надгражда постигнатото от предишен проект BIBESOIN (https://www.sici-inspectorates.eu/Activities/Projects/TESSIE) и е с продължителност 36 месеца – от 2022 до 2025 г.

В периода 23 – 28 октомври представители на НИО се включиха в обучително събитие по проекта, което беше организирано дирекция „Качество и стандарти в образованието“ при Министерство на образованието, спорта, младежта, научните изследвания и иновациите, Малта, партньор по проекта. Обучението се проведе под надслов „Укрепване и разпространение на инструментариума за (само)оценка и стимулиране на социалното включване в образованието“. Дейностите бяха насочени към представяне на малтийската образователна система, подходите на инспектората за осигуряване на качество на образованието и дейността на инспекторите, тенденциите в европейската политика и практика за училищната подкрепа за приобщаващо образование, политиката за приобщаване и приобщаващите практики в малтийските училища, начините за работа с ученици, които имат дислексия и механизмите за приобщаване на мигрантите.

Обучение

Събитието за приключване на обучението в Малта бе проведено в зала на президентския дворец. Координаторът на проекта представи дейностите, националният координатор на Малта представи резултатите от апробирането, представител на Института за обучение в Поатие представи напредъка за STESSIEMETTER. Участниците бяха поздравени от Джоа Баум, представител на SICI. В заключителното събитие присъстваха онлайн представители на българските училища, в които ще бъде апробирана  платформата за самооценка.

Беше организирано посещение на различни видове училища с цел представяне на добри практики за приобщаване на учениците с различни специални образователни потребности. От страна на националния координатор на Малта по проекта бяха представени резултатите от апробирането на въпросниците за учители и родители, част от платформата за самооценка STESSIEMETTER. Апробирането е осъществено в едно средно и в едно начално училище, с целева група от 21 учители и 62 родители. Като част от дейностите по проекта предстои въпросниците ще бъдат преведени на български език и да бъдат апробирани в няколко училища.

Споделете:
Търсене
Skip to content