Търсене

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ”, НИО

І. За длъжността “Главен счетоводител” в дирекция “Административно осигуряване”

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

да отговаря на изискванията по чл.7 от Закона за държавния служител;

– образователна степен – магистър;

– професионална област – Социални, стопански и правни науки с професионално направление Икономика – счетоводство и финанси;

– професионален опит – 4 години опит в областта на счетоводство и финансите или минимален ранг – 3 младши, ако има придобит такъв.

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

– добри компютърни умения с текстообработващи и счетоводни програми.

 1. Информация за длъжността “главен счетоводител” в дирекция “Административно осигуряване”:

Подпомага директора при управлението на финансовите средства на Инспектората, осигурява финансово-счетоводното обслужване и счетоводната отчетност на НИО в съответствие с нормативната уредба. Участва в процедурите по финанси и счетоводство, съгласно законовите и подзаконови нормативни документи. С компетентни и законосъобразни решения допринася за функционирането на администрацията. Съставя счетоводни отчети, които вярно и обективно отразяват финансовото състояние на НИО. Подпомага директора на НИО при осъществяване на правомощията му по изпълнение на бюджета. Познава Закона за счетоводството, Закона за изпълнение на бюджета и другите нормативни документи специфични за държавната администрация в областта, в която работи, както и да познава всички постановления, наредби, правилниците и различни разпоредби, като ги прилага правилно на практика.

Размер на основната заплата, определена за длъжността: 510 – 2300 лв., за I – IV степен от НЗСДА. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит.

ІІ.  Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.
 • ІII.  Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс по образец;
 • Декларация по чл.17, ал. 2 от НПКДС по образец;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидатите (трудова, служебна, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други официални документи);
 • Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такъв);
 • Копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация на кандидатите.

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 10-дневен срок след публикуване на обявлението, в сградата на бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б, ет. 7, офис 2 от 09:30 часа до 17:00 часа .

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на НИО – https://nio.government.bg

Допълнителна информация: тел. 02 424 11 84, 02 424 11 82

Споделете:
Търсене
Skip to content