Търсене

Обява за незаета длъжност “директор” на дирекция “Административно осигуряване” в НИО по чл. 81а от ЗДСл.

Национален инспекторат по образованието , гр. София: Директор на дирекция в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

– организира дейността по изготвяне и предлага за утвърждаване длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите, както и поддържането в актуален вид поименното разписание на длъжностите в НИО;
– организира дейността по набиране на служителите и провеждане на конкурси по реда на Кодекса на труда и на Закона за държавния служите;
– организира и осъществява дейностите, свързани с изготвянето на административни актове, трудови договори и други документи по възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите, както и на външните инспектор;
– организира и контролира дейностите по създаване, водене и съхраняване на служебните и трудовите досиета на служителите, както и по издаване на заверявани на служебни и трудови книжки;
– по писмено искане организира издаването и заверяването на документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, включително документи за трудов стаж и за пенсиониране, издава служебни бележки и документи за пенсиониране;
– организира изготвянето на заповеди, отчитането на размера на ползвания и оставащия отпуск, приема болничните листове, като ги завежда в регистър/дневник на болничните листове при осигурителя;
– планира и организира дейности, свързани с повишаване квалификацията и кариерното развитие на служителите;
– организира процедури за осъществяване на дисциплинарна отговорност;
– осъществява пряк контрол върху дейността по вписвания в Административния регистър;
– организира оказване на правна помощ за законосъобразно осъществяване правомощията на директора на НИО.
– организира изготвяне на правни становища и осъществява процесуално представителство;
– контролира дейността по приемане и регистриране на входящата служебна кореспонденция, извеждането и изпращането до адресатите на изходящата кореспонденция.
– контролира систематизирането, архивирането и съхраняването на документацията на НИО;
– контролира охранителния и пропускателния режим в помещенията на НИО.
– организира дейностите по оценка на изпълнението на служителите;
– спазва трудовата и служебна дисциплина, установения ред и изискванията на нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност;
– оценява изпълнението на служителите в дирекцията;
– спазва законовите, подзаконовите и вътрешно ведомствените актове – Закона за защита на личните данни, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно зашитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, утвърдените вътрешни правила в НИО, политики, процедури и др., свързани със защитата на лични данни, до които има достъп и носи отговорност за законосъобразното им обработване при изпълнение на служебните си задължения. При констатирано нарушение на сигурността на личните данни е длъжен незабавно да уведоми администратора на лични данни и длъжностното лице по защита на данните на НИО.

Дирекция: Административно осигуряване

Структура: Национален инспекторат по образованието

Наименование на длъжност: Директор на дирекция в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

Професионално направление: Администрация и управление

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (81а от ЗДС)

Длъжностно ниво: Ръководно ниво 5А

Населено място: София

Минимална образователна степен: магистър

Минимален ранг: II младши

Минимален професионален опит: 5 години

Спец. изисквания: – придобито висше образование в област на висше образование – Социални, стопански и правни науки, Хуманитарни науки, Технически науки, Природни науки, математика и информатика от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления; 
– езикова подготовка (владеене на английски език в степен, позволяваща да работи със служебни материали);
– добри компютърни умения с текстообработващи програми и умения да работи с автоматизирани информационни системи.

Заплата: 750 – 2 700 лв.

Изисквани документи: – заявление до директора на НИО за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст с посочени три имена, адрес за кореспонденция, телефон и e-mail/; 
– професионална автобиография; 
– копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидатите и налично служебно правоотношение /служебна, трудова или осигурителна книжка/, изтекъл едногодишен срок за изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време; – копие на документ за придобит ранг като държавен служител; 
– копие от годишна оценка за изпълнение на длъжността за 2018 г.;
– копия на други документи свързани с изискванията за заемането на длъжността, по преценка на кандидата.
Необходимите документи се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 10-дневен срок след публикуване на обявлението в Портала, в сградата на бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б, ет. 7, офис 2, всеки работен ден от 09:30 часа до 17:00 часа.Тел. за контакти 02/4241184,02/4241182
– Размерът на основната месечна заплата за длъжността се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.
Общодостъпно място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с подбора – електронната страница на Националния инспекторат по образованието – www.nio.government.bg
Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
При наличие на повече от един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на обявената длъжност е определен ред за извършване на подбор:
– допускане до подбор на база представените документи;
– събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите.

Споделете:
Търсене
Skip to content