Търсене

ОБЯВИ ЗА МОБИЛНОСТ В Национален инспекторат по образованието – Главен секретар

Национален инспекторат по образованието , гр. София: Главен секретар в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

Кратко описание на длъжността:

– ръководи, координира и контролира функционирането на общата и специализираната администрация на НИО.
– ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията на директора на НИО при спазване разпоредбите на Закона за администрацията, Правилника за устройството и функциите на НИО и другите законови и подзаконови нормативни актове свързани с дейността на съответната администрация.
– организира взаимодействието на административните звена, създава условия за нормална и ефективна работа и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;
– организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена;
– координира и контролира процеса на подготовка и изпълнение на бюджета и разходването на средствата на НИО;
– координира и контролира изпълнението на задачите, свързани със стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на НИО и контролира поддръжката на МПС;
– утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
– координира оперативното взаимодействие с органите на държавна власт, организации и други юридически лица;
– ръководи разработването на вътрешни нормативни актове за дейността на администрацията;
– разработва годишната програма за обучение и преквалификация на служителите на НИО;
– осъществява контрол върху изпълнението на възложените административни задачи;
– организира и възлага разработването на отчети, анализи, информация и справки за дейността на НИО;
– участва в дисциплинарния съвет;
– изготвя становища, информации (справки) по запитвания отправени от други ведомства и администрации, когато това му е възложено по преценка на ръководителя на администрацията;
– по възлагане от директора на НИО осъществява отделни негови правомощия от служебното правоотношение, с изключение на назначаване и прекратяване на правоотношения и налагане на дисциплинарни наказания.

Структура: Национален инспекторат по образованието

Наименование на длъжност: Главен секретар в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

Професионално направление: Администрация и управление

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (81а от ЗДС)

Длъжностно ниво: Ръководно ниво 3А

Населено място: София

Минимална образователна степен: магистър

Минимален ранг: V старши

Минимален професионален опит: 7 години

Спец. изисквания: Минимални и допълнителни изисквания за длъжността “главен секретар”:
1.1. Минимални изисквания за длъжността:
– минимален професионален опит – 7 години опит в областта на управлението, образованието, икономиката, правото;
– минимален ранг – пети старши;
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, които са предимство за кандидатите:
– професионална област – Социални, стопански и правни науки, Хуманитарни науки, Технически науки, Педагогически науки, Природни науки, математика и информатика.
– езикова подготовка (владеене на английски език);
– добри компютърни умения с текстообработващи програми и умения да работи с автоматизирани информационни системи.

Заплата: 1100 – 3700 лв.

Изисквани документи: – писмено заявление до директора на НИО за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст с посочени три имена, адрес за кореспонденция, телефон и e-mail/;
– професионална автобиография;
– копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
– копия от служебна книжка, удостоверяваща налично служебно правоотношение при пълно работно време, изтекъл изпитателен срок, придобит ранг и професионален опит;
– копие на други официални документи, удостоверяващи професионален опит: трудова книжка и/или осигурителна книжка;
– копие от формуляр за годишна оценка за изпълнение на длъжността за 2018 г.;
– копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Необходимите документи се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 10-дневен срок след публикуване на обявлението в Портала в сградата на бул. “Д-р Г. М. Димитров” № 52Б, ет. 7, офис 2, всеки работен ден от 09:30 часа до 17:00 часа.
тел. за контакти – 02/424 11 84, 02/424 11 82

Срок за подаване на документи 01.03.2019-11.03.2019 включително.

Размерът на основната месечна заплата за длъжността се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с подбора – ел. страница на НИО – www.nio.government.bg Длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

При наличие на повече от един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на обявената длъжност е определен ред за извършване на подбор:
1. допускане до подбор на база представените документи;
2. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите.

Споделете:
Търсене
Skip to content