Търсене

ОБЯВИ ЗА МОБИЛНОСТ – Старши инспектор, дирекция “Инспектиране”, НИО

участва в разработването, апробирането и усъвършенстването на критерии, индикатори и необходимите формуляри на документи за осъществяване на инспекции, в т.ч. в електронен формат и уеб-базирани платформи;
участва в разработването на програми за обучение на лица, заявили желание за включване в обучение за външни инспектори;
участва в организирането и провеждането на обучение за външен инспектор;
участва в създаването и поддържането на базата данни с информация за лицата, успешно преминали обучение за външен инспектор;
планира, координира и участва в дейностите по инспектиране на детските градини и училищата;
участва в изготвянето на анализ за качеството на образование в инспектираните детски градини и училища;
участва в подготовката на обобщена информация за оценките и насоките по области на инспектиране за публикуване на официалната страница на НИО;
участва във вътрешноведомствени и междуведомствени работни групи.
изготвя анализи, доклади, отчети и обработва документи, свързани с инспектирането.

Дирекция: Инспектиране

Структура: Национален инспекторат по образованието

Наименование на длъжност: Старши инспектор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

Професионално направление: Администрация и управление

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (81а от ЗДС)

Длъжностно ниво: Експертно ниво 5

Населено място: София

Минимална образователна степен: бакалавър

Минимален ранг: IV младши

Минимален професионален опит: 2 години

Спец. изисквания: Минималните и допълнителни изисквания;
1.1. Минимални изисквания за длъжността:
минимален професионален опит – 2 години опит в системата на предучилищното и училищното образование или опит в обучението, възпитанието и социализацията на деца/ученици или опит като преподавател във висше училище, свързан с подготовката на педагогически специалисти;
минимален ранг – четвърти младши.
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, които са предимство за кандидатите:
придобито висше образование в област на висше образование – Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Изкуства от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления; 
езикова подготовка (владеене на английски, немски или френски език в степен, позволяваща работа със служебни материали); 
професионална квалификация „учител“;
добри компютърни умения за работа с текстообработващи програми, обработка на данни, уеб-базирани платформи, офис техника и комуникационно оборудване.

Заплата: 605 – 2350 лв.

Изисквани документи: заявление до директора на НИО за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст с посочени три имена, адрес за кореспонденция, телефон и e-mail/; 
професионална автобиография; 
копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидатите и налично служебно правоотношение /служебна, трудова или осигурителна книжка/, изтекъл едногодишен срок за изпитване, заемане на длъжност при пълно работно времe; копие на документ за придобит ранг като държавен служител; 
копие от годишна оценка за изпълнение на длъжността за 2018 г.;
копия на други документи свързани с изискванията за заемането на длъжността, по преценка на кандидата.
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в сградата на бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б, ет. 7, офис 2, всеки работен ден от 09:30 часа до 17:00 часа или могат да бъдат представени сканирани по електронната поща на е-mail адрес: v.yanakieva@mon.bg, в 12-дневен срок след публикуване на обявлението в Портала. При подаване по електронната поща заявлението за участие в процедурата и професионалната автобиография следва да бъдат подписани и сканирани.
Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.
Общодостъпно място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с подбора – електронната страница на Националния инспекторат по образованието.
При наличието на повече от един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на обявената длъжност е определен ред за извършване на подбор:
1. Допускане до подбор на база представени документи;
2. Събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите

Органът по назначаване няма задължението да уведомява кандидатите за резултатите от подбора.

Споделете:
Търсене
Skip to content