Търсене

На вниманието на кандидатите за обучение за външни инспектори

Уважаеми кандидати,

В изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, обявявам обучение за външни инспектори за целите на инспектирането през учебната 2019/2020 г.

Заявления за участие в обучението ще се приемат от 05 до 19 ноември 2018 г. от 9:30 до 17:00 ч. всеки работен ден на адрес: София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2.

Необходими документи:
1. Заявление, съдържащо трите имена на лицето и адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефон – изтегли бланка
2. Копие на диплома за висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен „магистър“;
3. Копия на документи, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;

Документите за доказване на професионален опит са: копие от трудова или служебна книжка, или договори за провеждане на обучения на студенти по съответната специалност, (или СДК и преквалификация за педагогически специалисти) – за преподаватели във Висши училища.

Областите за инспектиране са: образователен процес, управление и лидерство, институционална среда

4. Документ, удостоверяващ заплатено обучение.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

При подаването на заявлението дипломата за висше образование и документите за професионален опит се представят в оригинал за сверка.
Заявление, към което не са приложени всички изискуеми документи или лицето не представи оригиналите им, няма да бъдат приемани.

Графикът за провеждане на обучението и разпределението на участниците по групи ще бъдат публикувани на интернет страницата на Националния инспекторат по образованието до 27 ноември 2018 г.
Стойността на обучението е 420 лева.
Заплащането е по банков път в Първа инвестиционна банка АД, бул. Драган Цанков“ 37 по следната банкова сметка:
IBAN : BG59FINV91503117164001
BIC: FINVBGSF
Основание за плащане – обучение за външен инспектор

Повече информация може да получите от: г-жа Вероника Янакиева, главен специалист в дирекция “Административно осигуряване”, тел. 02 424 11 84, email: v.yanakieva@mon.bg
или в Раздел: Често задавани въпроси

Споделете:
Търсене
Skip to content