Търсене

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ

На вниманието на кандидатите за обучение за външни инспектори
Уважаеми кандидати,
В изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, ОБЯВЯВАМ обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за 2020 г.
Заявления за участие в обучението ще се приемат от 20 май до 07 юни 2019 г.
в офиса на НИО от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден на следния адрес: София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2.
Необходими документи:
1. Заявление, съдържащо трите имена на лицето и адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефон; линк за изтегляне на бланка
2. Копие на диплома за висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен „магистър“;
3. Копия на документи, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
4. Документ, удостоверяващ заплатено обучение.
5. Декларация – линк за изтегляне на бланка
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Дипломата за висше образование и документите за професионален опит се представят в оригинал за сверка.
Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени всички изискуеми документи или лицето не представи оригиналите им.
Стойността на обучението е 420 лева.
Сумата се заплаща само по банков път по посочената по-долу сметка:
Национален инспекторат по образованието
Гр. София
Бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б
Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG59FINV91503117164001
BIC КОД: FINVBGSF
Основание за плащане – обучение за външен инспектор
Графикът за провеждане на обучението и разпределението на участниците по групи ще бъдат публикувани на интернет страницата на Националния инспекторат по образованието до 15.09.2019г.

Лице за контакти – Вероника Янакиева, главен специалист в дирекция „Административно осигуряване“ тел. 02 424 11 84

Споделете:
Търсене
Skip to content