Търсене

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ

І. За длъжността “Държавен инспектор” в дирекция “Инспектиране”

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

– да отговаря на изискванията по чл.7 от Закона за държавния служител;

– образователна степен – магистър;

– професионална област – Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Изкуства;

– професионален опит – 4 години опит в областта на организацията, контрола и управлението в системата на предучилищното и училищното образование или минимален ранг – III младши.

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

– езикова подготовка (владеене на английски, немски или френски език, минимално ниво В1 от Общата европейска референтна рамка за езиците);

– професионална квалификация „учител“;

– добри компютърни умения за работа с текстообработващи програми, уеб-базирани платформи, обработка на данни, офис техника и комуникационно оборудване.

3. Информация за длъжността “Държавен инспектор” в дирекция “Инспектиране”:

Участва в разработването, апробирането и усъвършенстването на критерии, индикатори и необходимите формуляри на документи за осъществяване на инспекции в т.ч. в електронен формат и уеб-базирани платформи. Участва в изготвянето на анализ за качеството на образование в инспектираните детски градини и училища. Изготвя високопрофесионални експертни анализи, прогнози, оценки и становища във връзка с инспектирането. Участва в разработването на проекти на нормативни актове от национално значение.

Размер на основната заплата, определена за длъжността: 510 – 2300 лв., съобразно професионалния опит на кандидата.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

ІІ. За длъжността “Главен инспектор” в дирекция “Инспектиране”

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

– да отговаря на изискванията по чл.7 от Закона за държавния служител;

– образователна степен – бакалавър;

– професионална област – Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Изкуства;

– професионален опит – 3 години опит в областта на организацията, контрола и управлението в системата на предучилищното и училищното образование или опит в обучението, възпитанието и социализацията на деца/ученици или минимален ранг – 4 младши.

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

– езикова подготовка (владеене на английски, немски или френски език, минимално ниво В1 от Общата европейска референтна рамка за езиците);

– професионална квалификация „учител“;

– първа или втора професионално-квалификационна степен или защитена образователна степен

“доктор по”;

– добри компютърни умения за работа с текстообработващи програми, уеб-базирани платформи, обработка на данни, офис техника и комуникационно оборудване.

3. Информация за длъжността “Главен инспектор” в дирекция “Инспектиране”:

Участва в разработването, апробирането и усъвършенстването на критерии, индикатори и необходимите формуляри на документи за осъществяване на инспекции, в т.ч. в електронен формат и уеб-базирани платформи. Участва в изготвянето на анализ за качеството на образование в инспектираните детски градини и училища. Участва в подготовката на обобщена информация за оценките и насоките по области на инспектиране за публикуване на официалната страница на НИО.

Размер на основната заплата, определена за длъжността: 510 – 2150 лв., съобразно професионалния опит на кандидата.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 6

ІІІ.  Начин за провеждане на конкурса:

Тест;
Практически изпит (за длъжностите по т. І и т. ІІ);
Интервю.

ІV.  Необходими  документи за участие в конкурса:
Заявление за участие в конкурс по образец;
Декларация по чл.17, ал. 2 от НПКДС по образец;
Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидатите;
Копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация на кандидатите.
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 10-дневен срок след публикуване на обявлението, в сградата на бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б, ет. 7, офис 2 от 09:30 часа до 17:00 часа .

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на НИО – https://nio.government.bg

Допълнителна информация: тел. 02 424 11 82, 02 424 11 84

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Информация за етапите на конкурса

Споделете:
Търсене
Skip to content