Търсене

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР“ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

І. Изисквания за заемане на длъжността

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

да отговаря на изискванията по чл.7 от Закона за държавния служител;

– образователно-квалификационна степен – магистър;

– професионална област – Социални, стопански и правни науки, Хуманитарни науки, Технически науки, Педагогически науки, Природни науки, математика и информатика от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

– професионален опит – 7 години в областта на управлението, образованието, икономиката, правото или

– минимален ранг – V старши, ако има придобит такъв.

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, които са предимство за кандидатите:

– езикова подготовка – владеене на английски език;

– добри компютърни умения с текстообработващи програми и умения да работи с автоматизирани информационни системи.

 

 1. II. Информация за длъжността “Главен секретар”:

Ръководи, координира и контролира функционирането на общата и специализираната администрация на НИО. Ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията на директора на НИО при спазване разпоредбите на Закона за администрацията, Правилника за устройството и функциите на НИО и другите законови и подзаконови нормативни актове свързани с дейността на съответната администрация. Ръководи разработването на вътрешни нормативни актове за дейността на администрацията. Координира оперативното взаимодействие с органите на държавна власт, организации и други юридически лица. Координира и контролира изпълнението на задачите, свързани със стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на НИО и контролира поддръжката на МПС. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите

Размер на основната заплата, определена за длъжността: 700 – 3200 лв., за I – IV степен от НЗСДА. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит.

ІІI.  Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.
 • ІV.  Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за участие в конкурс по образец;
 • декларация по чл.17, ал. 2 от НПКДС по образец;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, допълнителни квалификации и правоспособност;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидатите (трудова, служебна, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други официални документи);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такъв);
 • копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация на кандидатите.

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 10-дневен срок след публикуване на обявлението, в сградата на бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б, ет. 7, офис 2 от 09:30 часа до 17:00 часа .

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на НИО – https://nio.government.bg

Допълнителна информация: тел. 02 424 11 84

Споделете:
Търсене
Skip to content