Търсене

Окончателни резултати от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на обявената по чл. 81а от ЗДСл незаета длъжност „директор“ на дирекция „Административно осигуряване“ в Националния инспекторат по образованието (НИО)

Днес, 01.08.2019 г., се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-08-42 от 19.07.2019 г. на директора на НИО за подбор на кандидатите за заемане на обявената по чл. 81а от ЗДСл незаета длъжност „директор“ на дирекция „Административно осигуряване“ в Националния инспекторат по образованието. Комисията проведе събеседване с кандидатите, които отговарят на минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за длъжността „директор“ на дирекция „Административно осигуряване“, както следва:

1 инж. Иван Людмилов Иванов
2 Десислава Александрова Симеонова
3 Яни Янчев Драготинов

Постигнатите резултати на кандидатите от събеседването за длъжността „директор” на дирекция „Административно осигуряване“, НИО, са следните:

 

1 инж. Иван Людмилов Иванов 4,50
2 Десислава Александрова Симеонова 3,60
3 Яни Янчев Драготинов 2,70

 

Комисията класира кандидата Иван Людмилов Иванов, който притежава професионалните и делови качества, необходими за заемане на длъжността „директор” на дирекция „Административно осигуряване“, НИО.

Съгласно чл. 4, ал. 2 от Вътрешни правила за организацията на работа и извършването на подбор при назначаването на държавни служители в НИО при условията и по реда на чл. 81а от ЗДСл, утвърдени със заповед № ЗД-21/19.06.2018 г. на директора на НИО, не допуска до класиране кандидатите – Десислава Александрова Симеонова и Яни Янчев Драготинов, тъй като получените от тях резултати от събеседването са по-ниски от 4:00.

Комисията прави предложение за сключване на писмено тристранно споразумение по чл. 81а от ЗДСл между кандидата Иван Людмилов Иванов и органите по назначаване на двете администрации.

 

 

                                                            Председател на комисията………………….

                                                                                                                        /подпис/

Споделете:
Търсене
Skip to content