Търсене

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.08.2020 Г. НА МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА НИО ЗА ПЕРИОДА 2020-2021 Г. ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРЕНИЕ ОТ ДОКЛАДА ОТ ИЗВЪРШЕНАТА САМООЦЕНКА ПРЕЗ 2019 Г.

В изпълнение на Комуникационния план за внедряване в НИО на Европейския модел за управление на качеството – CAF (Common Assessment Framework, Общата рамка за оценка), към 31.08.2020 г. се отчита 83,3 % изпълнение на бързите мерки от Плана за подобрение на НИО за периода 2020-2021 г. за реализиране на мерките за подобрение от Доклада от извършената самооценка през 2019 г.:

  1. Актуализиран е пакетът от документи за участие на външните инспектори в процеса на инспектиране.
  2. Съставен е вътрешен електронен регистър на обобщените доклади за проведени инспекции и анализ на качеството на предоставяното от детски градини и училища образование.
  3. Бюджетът на НИО е публикуван на интернет страницата.
  4. Създадена е електронна папка с всички актуализирани документи, достъпна за служителите на НИО.                                              5. Главният секретар на НИО и директорът на дирекция „Административно осигуряване“ са преминали                                             обучение за лидерски умения и професионална квалификация в съответствие с графика на ИПА.
Споделете:
Търсене
Skip to content