Търсене

ОТЧЕТ НА ЦЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО за 2021 година

НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО  работи през 2021 г. в изпълнение на ПРИОРИТЕТ 1 на МОН:

ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕШИТЕЛНА ПОЛИТИКА, НАСОЧЕНА КЪМ ЛИКВИДИРАНЕ НА НЕГРАМОТНОСТТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ В ДУХ НА РОДОЛЮБИЕ. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРАНО КЪМ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ЧРЕЗ МОТИВИРАНИ, ПОДГОТВЕНИ И ПОДКРЕПЯНИ УЧИТЕЛИ

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НИО:

Приоритет 1. Устойчиво лидерство в процесите за оценка и повишаване на качеството на предучилищното и училищно образование

Приоритет 2. Висока ефективност на процеса на инспектиране

Приоритет 3. Сътрудничество и партньорство за осигуряване на по-високо качество

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на качество на предоставеното от детските градини и училищата образование за успешна реализация на децата и учениците

Националният инспекторат по образованието е изпълнил своите функции, заложени в Закона за предучилищното и училищното образование, Правилника за устройството и функциите на НИО, Наредба № 18 от 9.09.2021 г. за инспектирането на детските градини и училища, като са:

        усъвършенствани критериите, индикаторите, формулярите за провеждане на инспекции;

        разработени нови модели и процедури за инспекции;

        актуализирани документите за инспекция, които са предоставени на външни инспектори, директори на детски градини и училища, налични са на интернет страницата на НИО;

        извършени външни независими експертни оценки на качеството на образованието в 89 институции;

        изготвени анализи на качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища и са предоставени на Министъра на образованието и науката и Министерския съвет;

    публикувани на интернет страницата на НИО – обобщена информация за оценките и насоките от проведените инспекции и обществеността е информирана за резултатите от инспекциите;

        проведени е обучения на кандидати за външни инспектори;

        преведени на английски език Ръководството за инспектиране и Анализа на качеството на образованието за учебната 2020/2021 г., които са налични на интернет страницата на НИО, което дава възможност за по-добра ефективност при обмяната на опит с европейски партньори.

Изготвен е доклад до Министъра на образованието и науката и до Министерски съвет  „Осигуряване на качество на инспектирането“. След направена външна независима оценка НИО е удостоено със сертификат Ефективен потребител на  CAF. Осигурена е публичност и прозрачност на работата на НИО, като на  интернет страницата – https://nio.government.bg са публикувани  обобщена информация от оценка на качеството, анализи, резултати от анкети, което допринася за информираността на заинтересованите страни относно процеса на инспектиране и качеството на образованието в системата на предучилищното и училищното образование. Отчет на целите по показатели може да намерите тук:

Отчет на целите на НИО за 2021

Споделете:
Търсене
Skip to content