Търсене

ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСОКИТЕ И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ИНСПЕКТИРАНЕТО

В изпълнение функциите на НИО по Чл. 14. от НАРЕДБА № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата, ал. (1) Детската градина или училището се инспектира по реда и при условията на чл. 273, ал. 1 от ЗПУО в зависимост от получената най-ниска оценка на област за инспектиране от последната инспекция, както следва:

  1. при задоволителна оценка – следващата инспекция е след първата до втората година след последната инспекция;
  2. при незадоволителна оценка – следващата инспекция е след шест месеца до една година след последната инспекция

през учебната 2023/2024 г. Националният инспекторат по образованието ще проведе повторни инспекции за установяване изпълнението на дадените насоки и препоръки и оцени качеството на предоставеното предучилищно и училищно образование в училищата, получили задоволителна оценка в една от трите области на инспектиране през учебната 2021/2022 г. и в училищата, получили незадоволителна оценка в една от трите области на инспектиране през учебната 2022/2023 г.

Споделете:
Търсене
Skip to content