Търсене

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО – СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ

министър К. Вълчев и организаторите

На 6 декември 2018 г. се проведе организираната от Националния инспекторат по образованието в партньорство с Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, Държавната агенция за закрила на детето,  Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружението на директорите в средното образование в Република България Национална научно-практическа конференция на тема: „Педагогически иновации за повишаване на качеството – същност на съвременното училище“

Участие в националната конференция взе министърът на образованието и науката, директорът на Националния инспекторат по образованието, директорът на НЦПКПС, Председателят на ДАЗД, председателите на СРСНП и СДСОРБ, директори на дирекции в МОН, директори на училища, експерти в областта на образованието, представители на бизнеса, родители, ученици, и други заинтересовани страни за качеството на образованието.

Конференцията бе открита от д-р Е. Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето. Поздравителни адреси бяха изпратени от заместник-министър председателите г-н Томислав Дончев и г-н Красимир Каракачанов.

Конференцията бе организирана в две сесии. В първата сесия д-р А. Андреева представи пленарен доклад на тема: „Ролята на позитивната мотивация за повишаване качеството на образованието“, след което се състоя дискусия „Моите три най-важни признака за качеството на образованието“. Във втората сесия се представиха четири добри практики, свързани с постигането на качествено образование.

Министър  Вълчев акцентира върху това, колко много очаквания има към образователната система, колко много и колко важни цели има образованието като цяло и в частност отделните образователни институции. Образователната ни система трябва да отговори на нуждите на един динамично променящ се свят. Той очерта важността на креативността, иновативността и необходимостта от взаимодействието с всички заинтересовани страни в процеса на качественото образование.

Участниците в първата сесия мотивираха избора си за техните три признака за качествено образование. Ясно се откроиха качества като удовлетвореността на всички участници в образователния процес, възможността за откриване на талантите във връзка с индивидуалния подход, приложимостта на знанията, развитие на емоционалната интелигентност на учениците, умелото преплитане на класическите методи с иновациите, формиране на нагласи за учене през целия живот.

Бе представен резултатът от проведена анкета сред 1392 човека. Трите признака от проведеното проучване са щастливи, значими и оценени ученици.

Конференцията приключи с приемане на заключителен документ „Пътна карта за качествено образование“.

 

 

 

 

Споделете:
Търсене
Skip to content