Търсене

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ

Йозеф Шумпетер за пръв път въвежда термина иновация през 1912 г. Иновация – нов или значително усъвършенстван продукт (стока или услуга) или процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организация на работното място или външни връзки; изменение на дадено съществуващо положение в определена област с нещо ново, което по-добре отговаря на изискванията и потребностите; краен продукт на иновационна дейност, въплътен в нов или значително усъвършенстван продукт или процес, нов подход към социалните услуги; икономическо явление, проектиращо се в мениджмънта, маркетинга, рекламата, предприемачеството (ЕК, Н. Филипова, Г. Бижков, В. Полонский, Н. Момчев , П. Дракър и др. )

Промяната означава преминаване от едно, съществуващо състояние на разглежданата система в друго, желано, по-пълно удовлетворяващо изискванията състояние. Умението да се предвижда необходимостта и да се реагира своевременно и адекватно на промените е определящ фактор за успеха на организации, групи и дори на отделната личност.

Крайната цел на иновациите и промените може да се определи като получаване на резултати, усъвършенстване, развитие.

Когато става въпрос за иновации и промени в образователната сфера, както на национално, така и на европейско ниво, то основно се цели повишаване на качеството на образование и подобряване на достъпа.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ

 

 

 

Споделете:
Търсене
Skip to content