Търсене

ПИЛОТНО ИНСПЕКТИРАНЕ И АТЕСТИРАНЕ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

През 2019 г. Националният инспекторат по образованието (НИО)  проведе инспектиране на 17 детски градини и 71 училища. Инспектирането се проведе в 28-те административно-териториални области на страната в периода февруари – юни 2019 г. Оценката на качеството на образованието се извърши на базата на критерии и индикатори за инспектиране, които са разпределени в две области на инспектиране: „Образователен процес“ и „Управление на институцията“.

Съгласно действащата в момента на инспектирането Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата, гл. трета ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКЦИЯТА,  чл. 14, ал. 3: Заключителният етап на инспекцията включва обработване и обобщаване на получената информация, поставяне на оценка по описаната в чл. 10 и 11 методика, определяне на насоките за подобряване на дейността на детската градина или училището, изготвяне на доклад за извършената инспекция до директора на НИО и даване на препоръки за предприемане на конкретни действия за подобряване на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в съответствие с определените насоки.

В резултат от проведената инспекция е формирана  цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от всяко  училище и детска градина  образование, за което е изготвен и изпратен доклад до директора и до Началника на съответното РУО

Поставянето на оценка на качеството в съответствие с изискването на Наредба 15 от 08.12.2021г.  дава отговор на поставения въпрос дали пилотното инспектиране може да се счита за първо инспектиране на институцията.

Пилотното инспектиране през 2019 година за всички училища и детски градини, получили качествена оценка е първа цялостна инспекция с оценка на качеството, и училището или детската градина следва да се има предвид за първо атестиране.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content