Търсене

ПЛАН ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА НАЦИОНАНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕД САМООЦЕНКА ПО МОДЕЛА CAF 2020

Прилагането на модела CAF осигурява възможност на Националния инспекторат по образованието да проверява резултатите от вложените усилия, да оцени обективно своите силни страни и необходимостта от подобрения в определени области и ясно да дефинира конкретни мерки, водещи към ефективност и ефикасност при изпълнението на основните функции на администрацията. Това е и своеобразен процес на учене и развиване на компетентностите на служителите, на усъвършенстване на комуникативните процеси в организацията и със заинтересованите страни.

Идентифицираните силни страни дават увереност на ръководството и служителите за правилните избори на политики и дейности, подходи на управление и изпълнение на конкретни задачи и отговорности.

На 22 декември 2023 година в Националния инспекторат по образованието се проведе работна среща на служителите за запознаване с Плана за подобрение на организацията, изготвен от работна група след проведения втори цикъл на самооценка.

Обсъдени бяха предстоящите дейности, задачи и срокове според разпределението им по звена и/или лица при изпълнение на плана.

Прилагането на модела ще подпомогне развитието на организационната култура на Националния инспекторат по образованието, стремежа към прилагане на принципите на цялостното управление на качеството и постигане на съвършенство.

Споделете:
Търсене
Skip to content