Изпълнителна агенция “Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ

Изпълнителен директор


Национална агенция за оценяване и акредитация

ПРОФ. Д-Р ПЕТЯ КАБАКЧИЕВА

Председател


Национална агенция за професионално образование и обучение

ЕМИЛИЯНА ДИМИТРОВА

Председател


Национален център за информация и документация

ВАНЯ ГРАШКИНА-МИНЧЕВА

Изпълнителен директор


Национален инспекторат по образованието
АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА

Директор


Национален студентски дом

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Директор

Обща численост на персонала: 4 души


Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

МАНУЕЛА РАДЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 6 души


Център за развитие на човешките ресурси

ТАТЯНА КАЛКАНОВА

Изпълнителен директор

Обща численост на персонала: 40 души


Фонд “Научни изследвания”

ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИН БРЕЗИН

Управител

Обща численост на персонала: 12


Национален музей на образованието – Габрово

МАЯ КАРАГЬОЗОВА

Директор

Обща численост на персонала: 11 души


Учебен център

КАЛОЯН ЙОРДАНОВ

Директор

Обща численост на персонала: 43 души


Център за информационно осигуряване на образованието

АННА ПЕТРОВА

Директор

Обща численост на персонала: 12 души


Национално издателство за образование и наука „АЗ БУКИ”

Д-Р НАДЯ КАНТАРЕВА-БАРУХ

Директор

Обща численост на персонала: 21 души


Център на учебно-тренировъчните фирми

ДАРИЯ МАВРУДИЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 2 души


Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката

МИРОСЛАВ ПЕТКОВ

Директор

Обща численост на персонала: 17 души


Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

НЕДА КРИСТАНОВА

Директор

Обща численост на персонала: 25 души


Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

ЛИЛЯНА РАДЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 24 души


Национален дворец на децата

ТАТЯНА ДОСЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 56 души