Търсене

ПОЯСНЕНИЕ КЪМ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИЛОТНОТО НАЦИОНАЛНО ИНСПЕКТИРАНЕ

Съгласно чл.2, ал.3 от НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата “Инспектирането се състои от следните взаимосвързани последователни дейности:

 1. набиране на информация по определени индикатори за дейностите, осъществявани от детската градина или училището;
 2. оценяване, което се състои в съпоставяне на получените данни с критериите по чл. 274, ал. 5, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование;
 3. подпомагане, което се състои във формулиране на препоръки за подобряване на дейността на детската градина или училището.

Съгласно чл. 2, ал. 4 от Наредба 15:  „Информацията по ал. 3, т. 1 се набира чрез наблюдение, проучване на документация, изслушване и проучване на мнението на ученици, родители и други заинтересовани страни, както и преглед на интернет страницата и портфолиото на образователната институция“.

В изпълнение на гореизложеното Националният инспекторат по образованието разработи инструменти, с които набира необходимата за съпоставянето информация, а именно:

 1. Карти за наблюдение на педагогическа ситуация –за детската градина, урок – за училището, учебната и производствената практика – за професионалните училища. Попълват се от инспекторите при инспекцията на място в платформата за инспектиране ЕСУИ https://insp.mon.bg
 2. Анонимни въпросници за ученици, учители, родители и директор. Въпросниците се генерират автоматично в платформата за инспектиране ЕСУИ https://insp.mon.bg, след изпращане на имейлите на респондентите от училището. Анкетите са отворени за попълване до приключване на инспекциите на място.
 3. Въпросници за провеждане на срещи с екипа за управление, учители, непедагогически персонал, ученици и родители, в т.ч. представители на Обществения съвет и Настоятелството (където има). Отговорите се попълват от инспекторите в платформата за инспектиране ЕСУИ https://insp.mon.bg след провеждане на срещите на място.
 4. Необходимите документи съгласно Приложение 3 към Правила за провеждане на инспекцията се прикачват към профила на всяко училище или детска градина в платформата ЕСУИ https://insp.mon.bg във формат PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, без необходимост да бъдат сканирани.

Документите следва да се прикачат в предварителния етап на инспекцията, който е „до десет дни“,  съгласно Наредба 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата. Конкретният срок за качване на документите в платформата е указан в изпратените до всяко училище писма.

 1. Част от изискваната информация, съгласно ЗПУО следва да се намира на сайта на съответната институция, а именно:
 • Етичен кодекс на училищната общност;
 • Стратегия за развитие на училището/ Програмна система за ДГ за 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;
 • Правилник за дейността на училището;
 • Училищен учебен план;
 • Форми на обучение;
 • Годишен план за дейността на училището;
 • Мерки за повишаване качеството на образованието;
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище;
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 • Утвърден бюджет и отчет за изпълнението му.

При наличие на тази информация на сайта на институцията директорите имат възможност да посочат в платформата линк към публикуваните документи без да прикачват файл в платформата.

Информацията, получена от документите, не се оценява от инспекторите, тя е необходима за отчитане на влиянието на външната среда, в която функционира образователната институция (чл. 5 от Наредба 15)  и съпоставяне на получените данни с критериите по чл. 274, ал. 5, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, публикувани на сайта на НИО https://nio.government.bg, в секция „Инспектиране, Критерии“.

 1. Списък с въпроси за допълнителна информация от директора, съдържащ 30 въпроса. Попълва се в профила на училището като прикачени файлове по време на предварителния етап на инспекцията, който е „до десет дни“, съгласно Наредба 15.

Част от съдържащата се в списъка информация се съдържа и в „Карта за оценяване на резултатите от труда на директор за учебната 2017/2018г. и може да се използва от там. За улеснение на директорите в платформата ЕСУИ се намира комбо-бокс с падащо меню, в което изчерпателно е изброено необходимото съдържание.

Предоставянето на тази информация не е задължително, но е в интерес на директорите, тъй като спецификата и постиженията на институцията не могат да се установят в пълнота от друга публична информация. Информацията не се оценява от инспекторите, тя е необходима за съпоставяне на получените данни с критериите по чл. 274, ал. 5, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, публикувани на сайта на НИО https://nio.government.bg,  в секция „Инспектиране, Критерии“.

Споделете:
Търсене
Skip to content