Търсене

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИЛОТНО ИНСПЕКТИРАНЕ

Целта на пилотното инспектиране е изследване на цялостния процес на инспектиране в реална среда. Националният инспекторат по образованието създава и поддържа електронна система за управление на инспектирането (ЕСУИ). Директорите на детски градини или училища имат достъп до системата само до данните на съответната детска градина/училище за периода на инспектиране.  Достъпът им до данните ще се извършва с потребителско име и парола от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). В дните на посещението в училището инспектиращият екип наблюдава всички дейности, посещава всички помещения, наблюдава уроци, провежда срещи. Наблюдението в началото, в средата или в края на урока/ситуацията, занятието или учебна и производствена практика е с продължителност до 20 минути. При всяка инспекция се наблюдават педагогически ситуации/ уроци/ учебна/ производствена практика в зависимост от големината и спецификата на институцията с обхват най-малко 30 % от броя на паралелките/групите. Екипът на инспектираното училище или детска градина участва активно в инспекцията като предоставя условия за изготвяне на обективна оценка на качеството на предоставяното образование. Правила за екипа на детската градина или училището по време на инспекция 1. Във връзка с инспекцията директорът: –           информира екипа на училището за предстоящата инспекция; –           информира учителите, че следва да предоставят годишните си тематични разпределения/ програмните разпределения по време на посещението в училището; –           информира учителите, че следва да подготвят план на уроците/ситуациите за дните на посещението в училището (Приложение №1); –           запознава се с начина на работа на електронната платформа за управление на инспектирането – ЕСУИ (Приложение № 2); –           създава организация за попълването на въпросници за обратна връзка до учители, родители, ученици –           прикачва в електронната платформа всички документи, посочени в списъка (Приложение № 3) –           попълва Информация от директора в свободен текст (Приложение 4) –          попълва Въпросник за обратна връзка за директор –           осигурява лице, което придружава инспекторите по време на обиколката на училището/детската градина –           осигурява свободен достъп до всички помещения, дейности  и документи на училището/детската градина; 2. Срещите с представителите на образователната общност се провеждат без присъствието на директора или представител на ръководството на училището. За организацията на срещите директорът: –           осигурява подходящо помещение  за провеждане на срещите; –           кани на срещите представители на педагогически специалисти от различни етапи, по различни учебни предмети, главен учител, старши учител, класен раководител, координатора за осиураване на подкрепа за личностно развитие, психолог, педагогически съветник, ресурсен учител и представители на другите педагогически специалисти (10-15 участници); –           осигурява за срещите представители на непедагогически персонал; –           изпраща покани за срещите на представители на родителите (в това число и представители на Обществения съвет, (10-12 участници); –           кани на срещите представители на учениците, в това число  представители на ученическото самоуправление ( 10-12 участници). В последния ден от инспекцията на място се провежда  среща с ръководния екпи. 3. Участие в инспекцията на заместник-директора/директорите, учителите, другите педагогически специалисти, непедагогическия персонал –           отговорят на поканите на инспектиращия екип за участие в съвместни наблюдения; –           участват в обсъждане на поставени въпроси от инспектиращия екип, когато това е необходимо; –           позволяват на инспекторите да проведат инспекцията по открит и надежден начин, на основата на конструктивен диалог; –           предоставят надеждни и достоверни данни, справки и статистическа информация, които да позволят на инспекторите да докладват обективно. –           по време на наблюдение на урок/ситуация учителят осигурява на инспектора работно място, не прекъсва дейността си и да дава пояснения на инспектора.
Споделете:
Търсене
Skip to content