Търсене

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези правила се определят условията и редът за:
1. организиране и провеждане на обучение за външен инспектор;
2. поддържане на база данни на успешно завършилите обучението за външен инспектор.
Чл. 2. Обучението за външни инспектори се организира от директора на Националния инспекторат по образованието (НИО).
Чл. 3. Кандидатите за външен инспектор заплащат обучението.
Чл. 4. Размерът на разходите за обучение за външен инспектор се утвърждава от директора на НИО.
Чл. 5. Уведомяването на кандидатите за включването им в обучение се осъществява по електронна поща и/или електронната страница на НИО.
Чл. 6. Всяка информация във връзка с обученията за външни инспектори се публикува на официалната интернет страница на НИО.

ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл. 7 (1) За организирането и провеждането на обучението за външен инспектор директорът на НИО определя комисия, която:
1. проверява съответствието на подадените документи на кандидатите с изискванията за притежаване на образователно-квалификационна степен „магистър“, професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години, документ за платено обучение, декларация по чл. 8, ал.3 от настоящите правила;
2. подготвя учебната програма, свързана с прилагането на критериите и индикаторите за инспектиране и работата с формулярите, по която ще се проведе обучението;
3. предоставя учебната програма на директора на НИО за утвърждаване;
4. изготвя и предлага график за провеждане на обучението;
5. провежда обучението.
(2) Работата на комисията се ръководи от председател.
(3) За всяко свое заседание комисията изготвя протокол.

РАЗДЕЛ I
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл. 8. (1) За участие в обучение за външен инспектор може да се включва лице, което е:
1. с висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”;
2. с професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
3. заплатило обучението, удостоверено с документ.
(2) За участие в обучението по ал. 1 не може да се включва лице, което е служител в Министерството на образованието и науката (МОН) или в регионално управление на образованието (РУО).
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват с декларация по образец съгласно приложение № 1.
Чл. 9. (1) В срок до 1 август на съответната година директорът на НИО публикува на интернет страницата на НИО обявление за провеждане на обучение за външен инспектор.
(2) Обявлението съдържа информация за срока и начина на подаване на заявлението за участие в обучението, необходимите документи, стойността на обучението, банковата сметка на НИО и лице за контакт.
(3) Срокът за подаване на заявлението не може да бъде по-кратък от 10 работни дни.
(4) Кандидатите подават писмено заявление за участие в обучението съгласно приложение № 2.
(5) Към заявлението се прилагат:
1. копие на диплома за висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен „магистър“;
2. копия на документи, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
3. декларация по образец – приложение № 1;
4. документ, удостоверяващ заплатено обучение.
(6) Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат, чрез пълномощник или по електронен път.
(7) При подаването на заявлението чрез пълномощник се представя оригинал на нотариално заверено пълномощно.
(8) Кандидатите, които лично или чрез пълномощник подават заявление се подписват в регистър, че са запознати с уведомлението за поверителност – приложение № 3.
(9) Кандидатите, които подават заявление по електронен път потвърждават по електронна поща, че са запознати с уведомлението за поверителност.
(10) Дипломата за висше образование и документите за професионален опит се представят при поискване в оригинал за сверка.
(11) Не се разглежда заявление, към което не са приложени всички изискуеми документи.
(12) В четиринадесет дневен срок от крайния срок за подаване на заявлението комисията изготвя списък на кандидатите, които отговарят на изискванията за включване в обучение и го предоставя на директора на НИО.
(13) Кандидатите, които не отговарят на изискванията се уведомяват писмено в срока по ал. 12.
Чл. 10. (1) Броят на кандидатите за външни инспектори, които ще бъдат включени в обучение през съответната учебна година се определя от директора на НИО съобразно планираните дейности на НИО.
(2) При по-голям брой кандидати, които отговарят на изискванията за включване в обучение, отколкото са възможностите на НИО за провеждане на обучение през съответната учебна година, приоритетно в обучението се включват тези, които имат придобито висше образование по специалност от професионално направление, съответстващо на съдържанието на предучилищната или училищната подготовка.

РАЗДЕЛ II
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ

Чл. 11. (1) Обучението се състои от две фази.
(2) Първа фаза включва теоретична и практическа част.
(3) Втора фаза е практическа, като кандидатът се включва в инспекция.
Чл. 12. (1) Всяка фаза завършва с оценяване на кандидата от комисията за организиране и провеждане на обучението за външен инспектор по критерии, утвърдени от директора на НИО.
(2) За резултатите от оценяването комисията изготвя протокол.
(3) На успешно завършилите обучението директорът на НИО издава удостоверение.

ГЛАВА ТРЕТА
БАЗА ДАННИ НА УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ОБУЧЕНИЕТО ЗА ВЪНШЕН ИНСПЕКТОР

Чл. 13. (1) Директорът на НИО поддържа база данни на успешно завършилите обучението, която съдържа:
1. трите имена на лицето;
2. адреса за кореспонденция, включително електронен адрес и телефон;
3. придобитата образователно-квалификационна степен и професионална квалификация;
4. придобития професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 г.
5. номера на удостоверението за успешно завършено обучение в НИО.
(2) Директорът на НИО определя със заповед лице, което да поддържа и актуализира базата данни.
Чл. 14. При промяна на адреса за кореспонденция, електронен адрес и телефон на лицата, успешно завършилите обучението за външен инспектор, в 14-дневен срок от настъпване на промяната писмено уведомяват директора на НИО.
Чл. 15. Актуален списък с две имена и населено място по месторабота за всеки външен инспектор се публикува ежегодно към първи септември на официалната интернет страница на НИО.
Чл. 16. Документите на кандидатите и документацията от всяко обучение се съхраняват съгласно Вътрешните правила за обмен на документи в администрацията на НИО и Вътрешните правила за учрежденския архив.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Контролът по прилагане на Правилата се осъществява от главния секретар на НИО.
§2. За неуредените в тези Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба.
§3. Настоящите Правила за условията и реда за провеждане на обучение за външен инспектор се утвърждават на основание чл. 6, ал. 3, т. 11 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието.
§4. Настоящите Правила отменят Вътрешни правила за условията и реда за провеждане на обучения за външни инспектори и Правилата за условията и реда за обявяване, набиране и провеждане обучение на външни инспектори в Националния инспекторат по образованието утвърдени със заповед № ЗД-36/31.07.2018 г. и влизат в сила от датата на утвърждаването им със заповед на директора на НИО.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 3
от Правила за условията и реда за провеждане на обучение за външен инспектор

ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният ………………………………………………………………..………………………………………….,
(име, презиме, фамилия)
л.к. № ……………………………………………., издадена на ………………….…………… г.
от МВР – …………………………………………………………………………………………….,
с постоянен адрес: гр. …………………………………………………………………………….,
кв./бул./ул. ………………………………………………………..……………. № ……………..,
бл. № ………………………………………., ап. ………………………………, ет. …………….,
и настоящ адрес: гр. ………………………………………………………………..…………………………………….,
кв./бул./ул. …………………………………………………………..……. № …………………..,
бл. № ……………………………………., ап. ………………………………, ет. ……………….,
в качеството си на кандидат за външен инспектор към Националния инспекторат по образованието

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. Не работя по трудово или по служебно правоотношение в Министерство на образованието и науката или в регионално управление на образованието.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя за всички промени в 7-дневен срок от настъпването им.
Удостоверявам, че ще спазвам поверителността на всички данни и документи, които са ми били предоставени при провежданото обучение.

Дата: ……………………. ДЕКЛАРАТОР: …………………………….
(подпис)

Приложение № 2 към чл. 9 , ал. 4
от Правила за условията и реда за провеждане на обучение за външен инспектор

ДО
Г-ЖА АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА
ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ
ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

З А Я В Л Е Н И Е
от ……………………………………………………………………………………………………………
/трите имена /
адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………………..
електронен адрес……………………………………………….………………………………………………..
телефон:…………………………………………………………………………………………..

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля да бъда включен/а/ в обучение за външни инспектори.
Прилагам следните документи:
1…………………………………………………………..…………………………………………
2.………………………………………………..…………………………………………………….
3………………………………………………………..……………………………………………
4…………………………………………………………..…………………………………………

С уважение: ………………………………
/име, фамилия, подпис/
Приложение № 3 към чл. 9, ал. 8
от Правила за условията и реда за провеждане на обучение за външен инспектор

НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
1797 СОФИЯ, бул. “Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б
тел.: +3592 424 1180; e-mail: info@nio.government.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Националният инспекторат по образование, в качеството си на администратор на лични данни стриктно спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и тези на съответното национално законодателство.

I. Обхват
Целта на настоящето Уведомление за поверителност (по-нататък за краткост наричано „Уведомлението“) е да предостави необходимата информация относно обработването на лични данни, което Националният инспекторат по образование („НИО“) извършва във връзка с организирането и провеждането на обучение за външни инспектори и условия и ред за определяне на външни инспектори за инспекция.

II. Информация относно администратора на лични данни
Национален инспекторат по образование
БУЛСТАТ: 177268001,
Адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров, № 52 вх. Б ет. 7 офис 2
Телефон: 02 4241184 / 02 4241180
Имейл адрес: info@nio.government.bg
Интернет страница: nio.government.bg
За контакт с длъжностно лице по защита на данните:
Адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров, № 52 вх. Б ет. 7 офис 2
Имейл адрес: dpo@nio.government.bg
III. Информация относно надзорен орган
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: бул. ‘Проф. Цветан Лазаров’ №2, София 1592
Имейл адрес: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

IV. Лични данни. Цели и правни основания на обработване.
1. Провеждане на обучения на външни инспектори
НИО обработва лични данни на заявилите участие за обучение за външни инспектори в съответствие и в обема, изискуем от приложимата нормативната уредба , сред които данни, относно:
• имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, електронен адрес;
• копия и/или оригинали на документи за образователно-квалификационна степен и професионална квалификация;
• други данни, когато същите се изискват от приложимото законодателство.
НИО събира и обработва тези данни за целите на допускане и организиране на процеса по обучение и последващото сертифициране на външни инспектори към НИО и всички свързани с това дейности.
2. Определяне на екип от външни инспектори
Освен информацията по т.1, НИО обработва допълнителни данни на успешно завършилите обучение външни инспектори при назначаването и избора им за екип за провеждане на конкретна инспекция, а именно:
• информация относно документ за самоличност;
• постоянен и настоящ адрес;
• предишен трудов опит;
• актуално трудово или служебно правоотношение;
• наложени дисциплинарни наказания;
• семейно положение, съжителство и родствени връзки;
• документ за успешно завършено обучение в НИО.
Процесите по обучение и определяне на външни инспектори са свързани с изпълнение изискванията на Закона за предучилищно и училищно и образование, Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието и свързаните нормативни актове, касаещи дейността на НИО.
Информацията по т. 2 се обработва и за целите на сключването на граждански договор с определените външни инспектори за всяка конкретна инспекция.
Непредоставянето на тази информация би възпрепятствало НИО да осъществи обучение, сключва договори с успешно завършилите и/или изпълни свое законово задължение във връзка с определянето на външни инспектори и осъществяваните от тях инспекции.
3. Регистър на инспекторите
НИО поддържа на интернет страницата си списък с имената на инспекторите, имащи право да извършват проверки и инспекции в учебните заведения. Това обработване се осъществява въз основа на обществен интерес с цел прозрачност и информираност на обществеността и учебните заведения относно лицата, имащи право да осъществяват инспекции и в тази връзка да получават свободен достъп до всички дейности, документи и информация на съответното учебно заведение.
V. Срокове за съхранение

НИО съхранява личните данни само докато същите са необходими за осъществяване на целите, за които тези лични данни са събрани и в съответствие с „Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на НИО“ и съгласно приложимото законодателство, включително, но не Закон за предучилищното и училищното образование, Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието.
Сроковете за съхраняване на различните типове лични данни са в зависимост от целта на тяхната обработка. Така например счетоводни документи се съхраняват за срок от 10 години, а други документи – до 5 години от приключване на договорни отношения в съответствие с законоустановения давностен срок за възможни претенции от договора.
При възникнал спор, същите могат да бъдат обработвани за срока, необходим за предприемане на съответни действия и установяване, упражняване или защита на правни искове.
Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, се заличават след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

VI. Споделяне на лични данни
НИО е възможно при осъществяване на дейността си да използва трети страни за подпомагане на определени дейности. Лични данни се разкриват на трети лица само при достатъчно гаранции за осигуряване на адекватно ниво на защита и наличието на законово основание и/или основателна причина за това.
НИО, когато това е законно и/или необходимо предоставя данни на определени получатели, като:
• Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието и други централни и местни регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация;
• органи за предотвратяване и разкриване на престъпления и регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация;
• съдебни органи в предвидените от националното законодателство ред и условия;
• адвокатите, професионални консултанти и одитори.
• доставчици на услуги за целите на поддръжка на информационните системи на софтуерни продукти за осъществяване на определени вътрешни процеси и обмен на информация.
• други получатели, при наличието на основания, предвидени в Регламента и/или националното законодателство;
НИО не прехвърля събираните и обработвани лични данни извън рамките на ЕС/ЕИП.

VII. Права във връзка със защитата на личните данни
Правата, които всяко лице притежава във връзка със защитата на личната му информация са както следва:
• право на достъп до личните данни, обработвани от НИО , вкл. до информация с какви лични данни разполага НИО към даден момент, за какви цели същите се обработват и на кого се разкриват;
• право на коригиране на неточни лични данни и/или на допълване на непълни лични данни, съхранявани от НИО);
• право на изтриване – при наличието на определени основания (посочени в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679) може да бъде поискано личните данни, които се съхраняват от НИО , да бъдат изтрити;
• право на ограничаване на обработването на личните данни – при наличието на определени обстоятелства (посочени чл. 18, § 1, б. „а“-„г“ от Регламент (ЕС) 2016/679);
• право на преносимост – лични данни да бъдат изискани и получени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър) или същите да бъдат прехвърлени на друг администратор (институция, организация, дружество), но само когато се обработват въз основа на договор, съгласие и обработването се извършва автоматично (чл. 20, § 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2016/679;
• право на възражение срещу обработването на лични данни (в случаите, предвидени в чл. 21, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679);
• право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици в значителна степен (чл. 22, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679);
• право на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни – в случай, че НИО обработва лични данни въз основа на съгласие, същото може да бъде оттеглено по всяко време без това обаче да засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето (чл. 7, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679);
• право на жалба до Комисия за защита на личните данни и на съдебна защита (чл. 77, 78 и 79 от Регламент (ЕС) 2016/679).

VIII. Контакт с НИО
При възникнали въпроси относно защитата на лични данни, лицата могат да се свържат с НИО на данните за контакт, посочени по-горе.
За да упражнят някое от горепосочените права, лицата следва да отправят своето искане лично или чрез пълномощник:
• на място в приемната на НИО;
• на хартия по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор;
• по електронен път.
Независимо от формата на заявяване, за да бъде прието и обработено искането, то следва да съдържа:
• име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец;
• описание на искането;
• предпочитана форма за получаване на информация;
• дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;
• подпис от подателя или неговия пълномощник/законен представител. При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.
Искане, отправено по електронен път, следва да бъде надлежно електронно подписано по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

НИО може да поиска допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността на заявителя.
НИО ще отговори на всяко искане в едномесечен срок, който при необходимост може да бъде удължен с още два месеца, за което съответния заявител ще бъдете незабавно уведомен.

Споделете:
Търсене
Skip to content