Търсене

Представители на НИО се включиха в международно обучение Сан Себастиан, Испания

В периода 11 – 16 март 2024 г. представители на Националния инспекторат по образованието се включиха в обучение, организирано от инспектората в Сан Себастиян в Испания като част от изпълнението на проект №2022-1-BE02-KA220-SCH-000089675 по програма Еразъм+ Strengthening, spreading, disseminating, implementing and evaluating the Toolbox for (self-) Evaluation and Stimulation Social Inclusion in Education (STESSIE).

Чрез посещение на 11 училища и срещи с учители, директори, ученици бе проучен опита в Баската област за прилагане на приобщаващо образование. Всяко училище представи своята концепцията за ефективно приобщаващо образование в контекста на множество комплексни рискови фактори, както и осигурените ресурси, база и специалисти.

Част от споделените мерки, практики и методи на работа са:

  • Изготвяне на „каталог“ на специалните потребности с подробни дефиниции и описания, към които са определени мерки за подкрепа;
  • Разработване на нов учебен план, базиран на ключови компетентности и емоционално благополучие;
  • Специализация на учители в терапевтична педагогика;
  • Разработване на индивидуални учебни планове съобразно потребностите, вкл. и за даровитите ученици.
  • Разработване на програми за новопристигнали и за повишаване на езиковото равнище.

Учениците влизат в роля на наставник за въвеждане в училищния живот на новопристигнал. Родителите подпомагат семейството по същия начин. При прояви на конфликт е осигурено място за медиация, учениците имат право да избират за свой ментор учител или ученик. Акцентира се на работа с деца/ученици със СОП в паралелките, а не извеждането им в специални кабинети. Учителите използват стратегията за учене, базирано на мислене и виждане (да се използва визуалната памет, да се използват цветове и форми, подходящи за ученици със СОП).

Дейностите за включване на всички деца и ученици в образованието, както и предизвикателствата, които срещат училищните екипи бяха обсъдени след презентациите на останалите партньори от Испания – Мадрид и Валенсия, както и от инспектората в Люксембург.

  1. Д-р Томас Михелс, президент на регионална комисия по приобщаващо образование, Люксембург, представи структурата на инспектората, задачите и организацията на провеждане на политиките за приобщаващо образование. Инспекторите отговарят за управлението на началните училища в 15 региона. Следят за изпълнението на учебния план, който следва да бъде изпълнен за 3 години от всеки ученик за всяка възраст. При необходимост се дава допълнителна година, която обаче не е за повтаряне на класа. 9 специализирани центъра предоставят подкрепа за ученици със зрителни, двигателни интелектуални проблеми, аутизъм.
  2. Д-р Андрея Хатази, представител на департамент по специално образование към факултета по психология и образователни науки, Университет Бабеш-Боляи, Румъния представи основите на концепцията за приобщаващото образование, насочена към приобщаваща култура, политики и практики. Работата на учителите и другите професионалисти следва да бъде базирана върху компетентности, рефлексия, професионално споделяне и екипна работа. Политиката на приобщаване следва да бъде насочена към националните институции, училищата, учителите, учениците и родителите. Училищата да станат по-приобщаващи чрез своята мисия, план, ресурси, програми, подкрепа, проекти. За учителите да се осигури достъп до ресурси, менторство, консултиране, обучение. За учениците да се работи за собственото им развитие, ресурси, учене чрез сътрудничество. За родителите да се осигурят информация, обучение, усещане за общност. Лекторката представи резултатите от проучване, според което по-ефективни се оказват краткосрочни обучения и самообучения на учителите за конкретни практически казуси, свързани с приобщаването. Необходим е непрекъснат трансфер на знания към практиката и обратно към политиките.

В заключителното събитие участваха представители на трите испански провинции, които очертаха основните промени в законодателството и резултатите от прилагането на политиката за приобщаващото образование.

Представени бяха резултатите от апробирането на инструмента TESSIE в Испания, който дава възможност на училищата да оценят степента, в която успяват да проведат приобщаващи политики чрез анкетиране на учители, родители и ученици.

            Инструментът ще бъде апробирани в България в периода 03 – 07 юни 2024 година в 8 училища в София. Въз основа на обратната връзка инструментът ще бъде усъвършенстван, като мненията на училищните екипи ще дадат насока за разработване на обучителен модул за използване на резултатите от самооценката.

Споделете:
Търсене
Skip to content