Търсене

Представяне на проект №2020-1-BG01-KA104-078627 на Национален инспекторат по образованието, програма Еразъм+, ключова дейност 1

На работно съвещание на дирекция “Инспектиране” беше представен одобрения проект Качествена подготовка и позитивно взаимодействие в процеса на инспектиране, №2020-1-BG01-KA104-078627 на Национален инспекторат  по образованието по програма Еразъм+, ключова дейност 1. Бяха представени целите на проекта: Обмяна на опит с водещи инспекторати в Европа в следните ключови направления:

 1. Формиране на умения за ефективно взаимодействие между инспекторите в процеса на инспектиране чрез наблюдения при осъществяване на инспекции.

Планираните дейности са  насочени към развитие на умения и компетентности за развитие на:

 • умения за работа в екип в процеса на инспектиране;
 • лидерски умения и компетентности.
 1. Придобиване на умения у инспекторите и ръководния състав на НИО за разработване на ефективна програма за подбор и подготовка на инспектори в следните посоки:
 • споделяне на добри практики за подбор и подготовката на инспекторите;
 • използване на ИКТ в процеса на обучение и инспектиране;
 • използване на ефективни инструменти за инспектиране.
 • използване на възможностите на различни европейски програми за квалификация на инспекторите
 1. Развиване на уменията на инспекторите и ръководния състав за подобряване организацията на процесите на инспектиране.
 2. Приложение на съвременни иновативни модели на инспектиране прилагани от европейските партньори.
 3. Усъвършенстване на уменията на инспекторите от НИО за работа в международни екипи

Проектът обхваща обучителни събития

 1. Job shadowing в Естония – приемаща организация Ministry of Education and Research (Haridus – ja teadus ministeerium)
 2. 2. Job Shadowing в Нидерландия – приемаща организация Dutch Inspectorate of Education
 3. Training course and job-shadowing: School Inspectors – структуриран курс в Италия – изготвена програма по специализирани въпроси по темата на проекта, хармонично съчетани с двудневно практическо наблюдение на реален процес на инспектиране – курсов организатор Eprojectconsult

Споделете:
Търсене
Skip to content