Търсене

ПРИНЦИПИ В РАБОТАТА НА НИО

В своята работа Националният инспекторат по образованието се ръководи от следните принципи:

 • законност
 • лоялност
 • защита правата и законните интереси на гражданите
 • стабилитет
 • политически неутралитет
 • йерархическата подчиненост
 • безпристрастност и добросъвестност
 • отговорност на участниците за резултатите
 • последователност и приемственост на постиженията от предходни периоди
 • практическа ориентация – съобразяване с реалните обществени и индивидуални потребности от качество в системата на предучилищното и училищно образование
 • автономност на институциите; самостоятелност в избора на система за осигуряване на високо качество
 • методическа основаност и издържаност/целева ориентираност – прилагане ефективни, присъщи на естеството на предучилищното и училищно образование критерии, индикатори, методи за анализ, оценка, обратна връзка и т.н.
 • отвореност и яснота на системата за инспектиране – осигуряване на реален достъп до необходима информация и възможности за съответни промени и усъвършенствания
 • информиран достъп до системата за оценяване на качеството – предоставяне на предварителна и последваща компетентна информация относно основните характеристики на инспектирането и необходимостта от използването му.
Споделете:
Търсене
Skip to content