Търсене

ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ

 

ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ

 За осигуряване на оптимален обхват на инспектираните институции, НИО прилага  принципи и методи за подбор, както следва:

       Метод „Анализ на риска“.

       Териториален принцип – институциите се подбират на ниво населено място, община, административно-териториална област, район на планиране.

       По вид на училищата – средищни/защитени, общински, частни, държавни. Училищата могат да бъдат подбирани в зависимост от това дали са  специализирани, неспециализирани, специални, иновативни.

       Училища, участвали в проекти, иновативни практики, мрежи за сътрудничество и други, които допринасят за повишаване на качеството на образование, с цел извеждане на добри практики.

       Доброволен принцип – директорът на детска градина/училище може да заяви желание за провеждане на инспекция. Необходимо е да подаде заявление до директора на НИО, като мотивира необходимостта от провеждането на инспекцията. Заявлението се подава до края на м. юли, за да може да се анализира възможността за включване в годишния план за инспекции.

Възможно е прилагането на комбиниран принцип, например, институциите да се подбират по вид и на териториален принцип.

Министърът на образованието и науката и Министерският съвет могат да възлагат на директора на НИО дейности по инспектиране на детски градини и училища по определен обхват.

Методът “анализ на риска” е част от процеса на управление на риска. Анализът на риска включва разглеждането, както на причините и източниците на риск, така и факторите, които могат да повлияят върху последствията и вероятностите от възникване на рискова ситуация. Рисковите фактори сами по себе си не означават, че детската градина или училището не предоставят качествено образование, но те увеличават вероятността това да не се случи.

За идентифицирането на рисковите фактори в преподаването и организацията на дейността на детската градина/училището се използват източници на информация, които могат да бъдат данни за минали периоди, натрупан опит, обратна връзка, наблюдение, анализи, експертна оценка. Анализът на въздействието на тези фактори допринася за определяне нивото на риска, което е решаващо за включване в плана за инспекции.                 Външната оценка е инструментът, с който се въздейства на рисковите фактори. Чрез инспекцията се установяват приоритетите на въздействие върху риска и необходимите потребности от развитие, ще бъдат предоставени насоки за подобрение на определени дейности. Инспекторите подпомагат екипа на детската градина/училището да управлява по-добре рисковите фактори и да минимизира техните последици, като предостави конкретни мерки и последователност на действията.

За прилагането на метода “Анализ на риска” Националният инспекторат по образованието разработва модел, съдържащ следните основни критерии:                                    

       Получени незадоволителни оценки от инспекция през предходна учебната година.

       Специфика на детската градина/училището (концентрация на деца и ученици от уязвими групи, разновъзрастови групи, смесени паралелки, с брой деца/ученици под нормативно определения, дял на ученици, повторно записани в същия клас поради слаб успех и др.).

       Трайно ниски образователни резултати и ниски резултати от национални външни оценявания/държавни зрелостни изпити през последните 4 години;

       Дял на завършилите средно образование спрямо общия брой зрелостници;

Списъците на детските градини и училища, които ще бъдат инспектирани се публикуват периодично на интернет страницата на НИО.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content