Търсене

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

За осигуряване на оптимален обхват на инспектираните институции Националният инспекторат по образованието прилага Методика за подбор на детските градини и училищата за включване в годишния план за инспекции през учебната 2020/2021, която съдържа принципи, методи и показатели за подбор.

Приложените показатели за подбор за учебната 2020/2021 учебна година са териториален, по вид, с показани ниски резултати от ДЗИ, с незадоволителна оценка от инспектиране, с концентрация на деца от уязвими групи  и с добри практики в управлението. Общият брой на детски градини и училища, в които предстои инспекция е до 130 списък-инспекции-20-21

При прилагане на териториалния принцип в София-област ще бъдат инспектирани 30 детски градини и 35 училища, като подборът е на база административно-териториална област. При подбора на институциите по метода „Анализ на риска“ ще бъдат инспектирани 8 детски градини с концентрация на деца в уязвими групи и разновъзрастови групи и/или с брой деца под нормативно определения. Инспекция ще се проведе в 46 професионални гимназии, които осъществяват дуално обучение, и чиито резултати от държавни зрелостни изпити са ниски. При избора на тези институции се прилага принципа на подбор съобразно вида на институцията и оценяване на потенциалния риск за качеството на предоставяното образование. Ще бъдат инспектирани 4 институции в т.ч. 1 училище и 3 детски градини, получили незадоволителна оценка при инспектирането през учебната 2019/2020 година. Инспекция ще проведе и в 7 училища, които прилагат добри практики в стратегическия и оперативен мениджмънт, като се проследи влиянието на демократичното управление върху резултатите от образователния процес в тези училища.

Споделете:
Търсене
Skip to content