Търсене

Проект № 2020-1-BG-KA104-078627

Националният инспекторат по образованието изпълнява проект № 2020-1-BG-KA104-078627 „Качествена подготовка и позитивно взаимодействие в процеса на инспектиране“, по програма Еразъм +, ключова дейност 1. Срокът за изпълнение на проекта е от 01.06.2020 г. до 31.05.2022 г. Партниращите организации са: Министерство на образованието и проучванията – Естония, Нидерландски инспекторат по образованието и обучителната организация – Еprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca, Италия.

Проектът е насочен към ръководния екип и инспектори от Националния инспекторат по образованието. В него ще участват 12 служители: директор на НИО, директор на дирекция „Инспектиране“, държавни, главни и старши инспектори. Проектът съответства на нуждата от придобиване на опит чрез наблюдение в реална среда на процесите на инспектиране и изготвяне на програми за подготовка на инспектори. В съответствие с тези потребности ще се осъществи обмяна на опит с посочените партньори по проекта.

Дейностите са насочени към реализиране на следните цели:
1. Обогатяване и развиване на професионалните умения на инспекторите и ръководния екип във връзка с:
– планирането и реализирането на инспекции;
– запознаването с иновационни методи и подходи за взаимодействие между инспекторите във връзка със съвместните им действия в процеса на инспектиране;
– провеждане на инспектиране чрез използване на ИКТ и инструменти за инспектиране;
– осъществяване на по-ефективно планиране и реализиране на обучения за външни инспектори.
2. Споделяне на съвременна информация и професионален опит, които да подпомогнат оптималното съчетание на добри практики и теоретични знания, което ще е гаранция за постигането на най-важната и основна функция на Националния инспекторат по образованието – предоставянето на обективна експертна оценка на качеството на предоставяното образование от детските градини и училищата.
3. Разширяване на професионалния мироглед на инспекторите и ръководния екип в НИО и осигуряване на интернационализация на тяхната квалификация.
4. Подобряване на уменията за работа в екип, за професионално взаимодействие и споделяне на добри практики чрез включването в професионални общности в мултикултурна среда.
5. Усъвършенстване на комуникативните умения на участниците чрез прилагането на работните езици на мобилностите.
6. Обмяна на положителни модели в инспектирането и мениджмънта, доказали своята ефективност в реални условия.
Проектът предвижда следните дейности по мобилност на персонала:
1. Посещение в Министерството на образованието и проучванията в Естония, което обхваща – наблюдение на процеса на инспекция (акцент върху взаимодействието между инспекторите в процеса на инспекция); презентация и дискусия относно осъществяването на качествена подготовка на инспекторите (подбор и подготовка на инспектиращи екипи); представяне и обсъждане на ролята на различните членове в инспекционния екип – работа с конкретни инструменти за инспекция, разработване на инспекционен доклад и др.; запознаване с инструментите за проверка, включително тези, свързани с използването на ИКТ (демонстрация и дискусия); представяне на ролята на инспектората в контекста на образователната система в страната.
2. Посещение в Нидерландския инспекторат по образованието, което включва: представяне и дискусии относно процесите на инспектиране, методите на работа, повишаване ефективността на взаимодействието и сътрудничеството в процеса на инспекция, демонстрация на инструментите за инспектиране, включително тези, свързани с използването на ИКТ, разработване на доклад за инспекция и др. Ще бъде представена ролята на инспектората в контекста на образователната система на Нидерландия.
3. Участие в структуриран курс в Италия, насочен към прилагането на италианските норми и разпоредби за училищните инспекции; използваните методология, документи, данни, генериране на сътрудничество, избягване на конфликти, решаване на проблеми. Участниците ще се запознаят с етапите на инспектиране, които обхващат подготовката, изготвянето на доклади от инспекции, събиране на доказателства и изготвяната документация. Като част от обучението е предвиден и модул, насочен към проследяване на резултатите от инспекцията и прилагането на коригиращи процеси. Предвидено е двудневно наблюдение на практическо симулиране на инспекционен процес в местно училище.
Резултатите от проекта ще бъдат представени и популяризирани чрез три екипни презентации и демонстрации. Ще бъдат разработени 12 описателни материали за придобития опит, които ще бъдат публикувани в сборник.

Споделете:
Търсене
Skip to content