Търсене

ПРОЕКТ „LEARN AND PLAY” ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Националният инспекторат по образованието ще вземе участие в реализиране на проект „LEARN AND PLAY”, по Програма Еразъм+, Ключова дейност 2, „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, Децентрализирана дейност  – „Стратегически партньорства“, Проекти в сферата на Училищното образование.

Проектът цели чрез изпълнение на разнообразни дейности да се преодолеят трудностите в езиковата подготовка на децата от първи клас, за които българският език не е майчин. Моделът за семейно обучение, който ще бъде приложен, дава възможност за участие на всички заинтересовани страни в интензивния процес на преподаване и обучение по български език в имигрантските и малцинствените общности.

Проектът се реализира в партньорство с водещи организации и образователни центрове от четири европейски държави, сред които България, Ирландия, Испания и Турция и обхваща различни образователни традиции, функциониращи в различен културен контекст.

Националният инспекторат по образованието ще участва в проекта „LEARN AND PLAY” с дейности за:

  • изготвяне на независима експертна оценка на промяната на качеството на предоставяното образование от училището в резултат на разработените и приложени интелектуални продукти по проекта (оценка в началото на проекта и след приключване на пилотната фаза);
  • превръщането на успешни и добри практики, създадени в рамките на проекта, в образователни политики на национално и европейско равнище
Споделете:
Търсене
Skip to content