Търсене

процедура за мобилност за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Административно осигуряване“

 Процедура за мобилност за длъжността „главен експерт“, дирекция „Административно осигуряване“ в Националния инспекторат по образованието при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/.

  1. 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– образователно-квалификационна степен – бакалавър;

– минимален професионален опит – 3 години опит в областта на информационните и комуникационните системи, компютърна техника;

минимален ранг – четвърти младши.

  1. Допълнителни изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика:

– придобито висше образование в област на висше образование – Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Сигурност и отбрана от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

– езикова подготовка (владеене на английски език в степен, позволяваща да работи със служебни материали);

– допълнителна квалификация в областта на комуникационните и информационните технологии

– умения за работа с операционни системи, програмни продукти, офис техника и комуникационно оборудване.

  1. Начин на провеждане на подбора:

– по документи;

– събеседване.

  1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност:

– заявление до директора на НИО за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСл /свободен текст с посочени три имена, адрес за кореспонденция, телефон и e-mail/;

– професионална автобиография;

– копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидатите и налично служебно правоотношение /служебна, трудова или осигурителна книжка/, изтекъл едногодишен срок за изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време;

– копие на документ за придобит ранг като държавен служител;

– копие от годишна оценка за изпълнение на длъжността за 2016 г. и 2017 г.;

– копия на други документи свързани с изискванията за заемането на длъжността, по преценка на кандидата.

  1. Кратко описание на длъжността:

– участва при изготвянето на проекти за изграждане и усъвършенстване на АИС/М в НИО;

– извършва дейности по подбор на техническо и програмно осигуряване на АИС/М на НИО и средствата за тяхната защита;

– участва при подготовката и провеждането на обществени поръчки за доставка на компютърна и офис техника, мрежово оборудване, стандартен и специализиран софтуер;

– осъществява системното и мрежово администриране на АИС/М на НИО, архивиране на информация и актуализиране на стандартен софтуер;

– осигурява експлоатацията на хардуера, операционните системи и стандартния приложен софтуер на АИС/М в НИО;

– участва в изготвянето на договори и осъществява координация и съдействие на външните по-компетентни нива на хардуерна и софтуерна поддръжка;

– извършва технологична и методологична помощ в областта на информационните технологии на служителите от администрацията на НИО;

– осигурява техническото обслужване и средства за презентиране при провеждане на различни мероприятия;

– изготвя становища по текущи въпроси, касаещи техническото осигуряване, експлоатацията, поддръжката и защитата на информационните ресурси в НИО.

  1. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 10-дневен срок след публикуване на обявлението в Портала, в сградата на бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б, ет. 7, офис 2, всеки работен ден от 09:30 часа до 17:00 часа.
  2. Размер на основната заплата за длъжността – 510.00 лева – 2150.00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват съобщения във връзка с подбора – електронната страница на Националния инспекторат по образованието.

Споделете:
Търсене
Skip to content