Търсене

Първата транснационална среща по проекта

Националният инспекторат по образованието участва като партньор в международен консорциум за изпълнение на дейности по проект в програма Еразъм+ „PAIDEIA – Preparing teachers for the AI Development in Education as an Innovative Asset (Подготовка на учители за развитието на ИИ в образованието като иновативен актив)“.

Първата транснационална среща по проекта се проведе на 5-6 март 2024 г. Във Флоренция, Италия. На срещата присъстваха ръководните екипи от страните-участнички и експерти, въвлечени в проектната дейност.

Обединени 12 организации от 7 европейски държави – Белгия, България, Италия, Испания, Северна Ирландия и Турция работят за проектната идея. Открояват се имената на водещи университети като тези на Милано, Льовен, Дъблин, Сарагоса, а също и  участието на Министерство на образованието на Малта, както и регионалните департаменти, отговорни за реализиранена образователните политики в Истанбул, Провинция Арагон и Провинция Умбрия. От българска страна освен Националният инспекторат по образованието участва  и Център за образователни инициативи.

Мария Рита Брачини – ръководител на звеното за европейско сътрудничество на Фондация Халгартен-Франчети Centro Studi Villa Montesca и Джузепе Дино Балди – изследовател на Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca представиха проекта с етапите на изпълнение, подробните работни пакети, сроковете и ангажиментите на всички партньори.

Подготовката и напредъка по изпълнението на Работен пакет 2 Проучване и подготовка: преглед и първи стъпки разясниха експертите от Dublin City University и University of Milan. Водещите организации и партньорите по изпълнение на работните пакети 3, 4, 5 и 6 представиха своите предложения за организацията на дейностите за пълно и качествено изпълнение на целите на проекта. Директорът на д-р Андреева НИО и образователният експерт от Министерството на образованието на Малта представиха идеите на екипите си за дейностите по пакет 5 „Устойчивост и използване на политиките“.

Проектът PAIDEIА е ориентиран към развитието в бъдещето – с широкомащабни дейности, целящи да се определят, разработват, тестват и оценяват иновативни подходи в образователните политики, с потенциал за интегриране, като по този начин се подобряват системите за образование и обучение и се насърчават иновациите, креативността и участието в различни области на образованието и обучението.

Споделете:
Търсене
Skip to content