Търсене

РАБОТНА СРЕЩА  НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ (SICI) В ГР. ЛИМАСОЛ, КИПЪР

На 11 и 12 април в гр. Лимасол, Кипър бе проведена работна среща на SICI по централната тема за работа на Постоянната международна конференция на инспекторатите за 2024 „Инспектиране в променящия се свят“.

Срещата бе открита с приветствия от името на министъра на образованието, спорта и младежта на Кипър, от председателя на Постоянната международна конференция на инспекторатите  г-жа Джейн Мак Манус и от директора на Инспектората по образованието на Кипър г-н Христос Пападополус.

Встъпителен доклад „Навигация в промяната и адаптиране на практики“ изнесе д-р Александрос Хараламбидес, асистент в катедрата по екологични науки и технологии на Кипърския технологичен университет. Първият панелен доклад за работната среща „Разработване на нова рамка в променящите се времена“ беше представен от Катрин Еванс и Лиз Майлс от Естин, Инспекторат по образование и обучение в Уелс.

Във втория панел Теси Купър, координатор по международни въпроси, Инспекторат по образованието, Нидерландия, представи темата „Разработване на устойчива и адаптивна рамка за инспектиране, която е подходяща за бързо променяща се среда“. Бяха дискутирани въпросите: Защо е необходима нова рамка, как да развием и подобрим съществуващата рамка за инспектиране, като използваме самооценка и външни независими оценки, какво включва новата визия за инспектирането, как да планираме етапите на промяна.

В панела за групови дискусии бяха обсъдени предизвикателства, пред които се изправят различните инспекторати, и пътищата за преодоляването им. Директорът на НИО д-р Анелия Андреева сподели опита на Националния инспекторат по образованието за адаптиране на процеса на инспектиране и актуализиране на Рамката за инспектиране. Необходимост от управление на промяната и адаптиране на практиките са естествените изводи от споделеното.

Вторият ден предостави възможност на д-р Андреас Теодоридес, генерален инспектор на началното образование и д-р Антри Михаил, инспектор по начално образование, Министерство на образованието, спорта и младежта, да споделят в презентация „Инспектори в един променящ се свят: Случаят на Кипър” новостите, постиженията и проблемите на инспектирането в страната, както и актуалните програми и проекти, по които работи системата на предучилищното и училищно образование в Кипър.

Във втората част на панела Хелън Матюс, заместник-директор Образователна политика, представи позицията на Офстед с презентацията „Голямото слушане: управление на промените в инспекцията чрез ангажиране на сектора“

Обобщение на работната среща, изводи и стъпки напред направи Ерик де Боу, отговорник по развитие на SICI в изпълнителното бюро на организацията.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content