Търсене

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО CAF

Непрекъснато организационно развитие на Националния инспекторат по образованието чрез Европейския модел за качество CAF

След извършена самооценка в съответствие с „Обща рамка за оценка CAF“ през 2020 г. и в резултат на ефективността, ефикасността и устойчивостта на модела, Националния инспекторат по образованието започна изпълнение на втори цикъл на самооценка по общата рамка за оценка (CAF) в администрацията.

В процеса на самооценка ще бъде приложена най-новата версия на модела – CAF 2020,  разработена от международната CAF група (националните CAF кореспонденти и експерти на държавите – членки на Европейския съюз) заедно с Европейския CAF ресурсен център към Европейския институт по публична администрация, Маастрихт.

Общата рамка за оценка CAF е модел за цялостното управление на качеството, основан на самооценка и анализ на организационното изпълнение. CAF има за цел да бъде катализатор на процеса за цялостното подобряване на организацията в стремежа ѝ към съвършенство.

При прилагането на модела ще бъде проведена анкета за изследване на удовлетвореността на служителите от Националния инспекторат по образованието. При изготвянето на доклада за самооценка ще се приложат осемте принципа за съвършенство и цикъла на непрекъснато подобрение, деветте критерия и 28 подкритерия, които са в същността на модела CAF.

Прилагайки модела CAF ние заявяваме желание и амбиция за постигане на висока  култура на организационно съвършенство като използваме знанието и енергията на хората в администрацията!

 

Споделете:
Търсене
Skip to content