Търсене

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ ЗА М. ФЕВРУАРИ 2022 Г.

Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент на дейността им и определяне на насоките за подобряване.  Целта на инспектирането е постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на качество на предоставеното образование за успешна реализация на децата и учениците.  Инспектирането се осъществява при последователно и целенасочено взаимодействие и сътрудничество на всички участници в образователния процес и заинтересовани страни.  При извършване на инспектирането се отчита и влиянието на външната среда за постигане на целите на детската градина или училището.

В изпълнение на Наредба 18/09.09.2021 г. публикувам Списък на училища за инспектиране през месец февруари 2022 г.

Споделете:
Търсене
Skip to content