Търсене

СТАТУТ НА “ВЪНШЕН ИНСПЕКТОР”

Във връзка с постъпилите многобройни запитвания относно статута на “външен инспектор” кратко пояснение:

“Въшният инспектор” не е на щат към Националния инспекторат по образованието.

Успешно преминалите обучение за външен инспектор се вписват в база данни, от която по покана на директора на НИО могат да участват в екип за конкретна инспекция

За всяка  конкретна инспекция  “външният инспектор” сключва с директора на НИО граждански договор. 

Прилагам извадка от ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ФУНКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Чл. 6, ал. 3 Директорът на НИО

11. утвърждава правила за условия и ред за провеждане на обучение за външен инспектор, създава и поддържа база данни на успешно завършилите;

12. утвърждава размера на разходите за обучение за външен инспектор

13. сключва договор с определените за всяка конкретна инспекция външни инспектори;

Чл. 12. 2) Външните инспектори изпълняват задълженията си в съответствие с действащото законодателство и съобразно договора, сключен с тях.

Чл. 13. (1) За член на екипа от инспектори за конкретната инспекция не може да бъде определяно лице, което:

  1. е заемало длъжност в инспектираната институция;
  2. е съпруг или е във фактическо съжителство, или е роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до втора степен включително, с лице, чиято работа е обект на инспектиране;
  3. има наложено дисциплинарно наказание по Кодекса на труда или по Закона за държавния служител за период една година преди инспектирането.

(2) За член на екипа от инспектори за конкретната инспекция като външен инспектор не може да бъде определяно лице, което работи по трудово или по служебно правоотношение на територията на административно-териториалната област, в която се намира инспектираната институция.

Чл. 15. (1) Обучение за външни инспектори се организира от директора на НИО.

(2) В срок до 1 август на съответната година на интернет страницата на НИО директорът публикува обявление за провеждане на обучение за външен инспектор.

Чл. 18. За лицата, успешно завършили обучение за външен инспектор, се създава база данни, която съдържа:

  1. трите имена на лицето;.
  2. адреса за кореспонденция, включващ електронен адрес и телефон;
  3. придобитата образователно-квалификационна степен и професионална квалификация;
  4. придобития професионален опит съгласно подадените документи по чл. 15, ал. 3, т. 2.

Чл. 19. За всяка конкретна инспекция директорът на НИО определя външни инспектори от наличната база данни на успешно завършилите обучение лица при спазване на изискванията по чл. 13, ал. 1 и 2, като подборът е в зависимост от:

  1. вида на инспектираната институция: детска градина, неспециализирано, специализирано или специално училище;
  2. придобитото висше образование по специалност от професионално направление, съответстващо на съдържанието на предучилищната или на училищната подготовка;
  3. придобития професионален опит съгласно подадените документи по чл. 15, ал. 3, т. 2.
Споделете:
Търсене
Skip to content