Търсене

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (2020 – 2022 г.)

През изминалия период от действието на Стратегията, екипът на Националния инспекторат по образованието осъществява целенасочени и последователни действия в изпълнение на приоритетите и стратегическите цели. Поставен е акцент към създаване и развиване на лидерска общност, която успешно управлява промените, възползва се от възникналите възможности и намалява възможните рискове. Непрекъснатите дейности и действия за развитие на иновативното и прогресивното образование чрез оценка на качеството и даване на насоки за подобрения, дават увереност на екипа от инспектори за правилния фокус на дейностите за постигане на желаните резултати. Отчет на стратегията 2018-2019
Настоящата Стратегия за развитие на Националния инспекторат по образованието СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НИО -2020-2022е съобразена с основните стратегически документи на национално ниво, които задават нови посоки и приоритети в работата на държавната администрация за
осигуряване качество на предучилищното и училищно образование.

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022

Споделете:
Търсене
Skip to content