Търсене

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Националният инспекторат по образованието е в процес на актуализиране критериите и индикаторите за оценка на качеството в съответствие с актуализираната визия на Европейската комисия за качествено образование от 30 септември 2020 г. 

В пътната карта за постигане препоръката за Европейско образователно пространство (ЕИП) до 2025 г. под „качествено образование“ се разбира образование, което:

*    предоставя достъп до учене на всички ученици, особено тези в уязвими или групи в неравностойно положение, подходящо адаптирани към техните нужди;

*     осигурява сигурна и ненасилствена учебна среда, в която правата на всички се зачитат;

*     развива личността, таланта и умствените и физическите способности на всеки ученик до пълния им потенциал и ги насърчава да завършат образователните програми, в които се записват;

*     насърчава демокрацията, зачитането на правата на човека и социалната справедливост в учебна среда, която признава учебните и социалните нужди на всеки;

*     дава възможност на учениците да развият подходящи компетентности, самочувствие и критично мислене, за да им помогнат да станат отговорни граждани и да подобрят своята пригодност за заетост;

*     предава универсални и местни културни ценности на ученици, като същевременно ги подготвя за вземане на собствени решения;

*     удостоверява резултатите от формалното и неформалното обучение по прозрачен начин, основаващ се на справедлива оценка, позволяваща придобитите знания и компетентности да бъдат признати за по-нататъшно обучение, работа и други цели;

*     разчита на квалифицирани учители, които се ангажират с непрекъснато професионално развитие;

*     е без корупция.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content