Търсене

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ № 36 ОТ 13 МАРТ 2018 г. Е ПРИЕТ ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ФУНКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

(Обн. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г)

Националният инспекторат по образованието е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерския съвет със седалище в гр. София, бул. Г.М. ДИМИТРОВ вх. Б № 52 ет. 7 офис 2.

Националният инспекторат по образованието е с обща численост на персонала 20 щатни бройки и  се управлява и представлява от директор, който е орган за външно инспектиране на детските градини и училищата.

Директорът на НИО е държавен служител и се назначава и освобождава от министър-председателя.

Изтеглете правлиника от тук!

Споделете:
Търсене
Skip to content