Търсене

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 3 (три) щатни бройки

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 3 (три) щатни бройки в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

Въз основа на преценката на представените документи от кандидатите, конкурсната комисия:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1.Ина Василева
2.Ели Пещерска
3.Веселина Владимирова
4.Надя Кирилова
5.Йолислав Иванов
6.Бойка Колева
7.Георги Илиев

Допуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в ДИ на НИО да се явят на 26.09.2023 г. в 11.00 часа в сградата на НИО, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, етаж 7, офис 2, заседателна зала, където ще се проведе тестът.

Всички допуснати кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.
След посочения час кандидатите няма да бъдат допускани до залата за провеждане на теста.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в същия ден.

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва:

Закон за предучилищното и училищното образование; Закон за професионалното образование и обучение; Закон за държавния служител; Закон за администрацията; Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация; Етичен кодекс на работещите с деца; Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието; Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието; Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата; Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация; Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители; Наредба за служебното положение на държавните служители; Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; Наредба за приобщаващото образование; Наредба № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение); Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план; Наредба № 5 от 30.11.2017 г. за общообразователната подготовка; Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование; Наредба № 6 от 11 август 2016 г за усвояването на българския книжовен език; Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование; Наредба №7/11.08.2016 г за профилираната подготовка; Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование; Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците; Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; Наредба № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата; Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда; Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие; Рамка за оценка на качеството на образованието.

Системата за определяне на резултатите от конкурса е следната:

1.Конкурсът ще се проведе чрез тест и интервю;
2.Максималният резултат, който кандидат може да се получи при решаване на теста е 30 (тридесет) точки за 30 (тридесет) верни отговора;
3.Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста е 21 (двадесет и една) точки за 21 (двадесет и един) верни отговора;
4.Продължителността на провеждане на теста е 45 минути;
5.Получените резултати от теста и интервюто се умножават с коефициенти, както следва:

а) Тест – коефициент „4“;

б) Интервю – коефициент „5“.

6.Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, определени по 5-степенна скала, умножени с определените в т.5. коефициенти.

б) Не допуска до конкурс следните кандидати:

Первин  Мусова;

Основание за недопускане:

Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от  НПКПМДСл,  не са представени всички необходими документи и представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация и не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността – не е изпълнено изискването за  наличието на задължителен минимален професионален опит – 3 години в областта на  системата на предучилищното и училищното образование или опит в обучението, възпитанието и социализацията на деца/ученици или опит като преподавател във висше училище, свързан с подготовката на педагогически специалисти.

Председател на конкурсната комисия: /п/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Споделете:
Търсене
Skip to content